Công đoàn Trường phát động thi đua năm học 2022-2023

Trong không khí vui tươi đón chào năm học mới, Công đoàn Trường ĐHSP TDTT Hà Nội phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023 trong viên chức, sĩ quan, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Nội dung của phong trào thi đua tập trung vào tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong đội ngũ viên chức, sĩ quan, người lao động và sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, góp phần thực hiện đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học; kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra "tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài" và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Ngoài ra, Công đoàn Trường cũng hướng tới động viên đội ngũ viên chức, sĩ quan, người lao động và sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong toàn Trường, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Đồng thời kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và sinh viên, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao.

Căn cứ vào nội dung và mục tiêu, phong trào phát động thi đua của Công đoàn Trường được chia thành 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ tháng 9/2022 đến hết học kỳ I với chủ đề chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày HSSV Việt Nam. Đợt 2 diễn ra từ tháng 01/2023 đến hết năm học với chủ đề chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; chào mừng đại hội công đoàn bộ phận, hướng tới đại hội công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đại hội XVI CĐGD Việt Nam, kỷ niệm 20 năm trường được nâng cấp lên đại học (2003 – 2023)

Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2021 - 2022, công đoàn viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đã đề ra, phát huy tinh thần tự giác, sức mạnh của tập thể công đoàn Trường vững mạnh.

BAN BIÊN TẬP