Phòng Quản trị - Thiết bị

 

Điều 1. Vị trí pháp lý và chức năng

Là đơn vị trực thuộc BGH có chức năng tham mưu, giúp HT thực hiện công tác quản lý chuyên môn về lĩnh vực: quản lý  nhà đất và cơ sở vật chất, thiết bị; điện nước, môi trường; công tác bảo vệ, trật tự trị an khu vực Trường, phòng chống thiên tai, cháy nổ

Chịu trách nhiệm trước HT về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành

Điều 2. Nhiệm vụ

1 . Công tác quản lý đất đai

Tham mưu, giúp việc cho HT quản lý đất đai và tài sản trên đất gồm: ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai; việc sử dụng nhà, đất sai mục đích; bảo vệ toàn vẹn địa giới do Trường sở hữu; liên hệ với các cơ quan cấp trên để giải quyết các việc về nhà, đất của Trường

2. Công tác xây dựng

a. Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thật, kiến trúc, cảnh quan của Trường; tổ chức quản lý việc sửa chữa phụ hồi thiết bị, vật tư.

b. Theo dõi và giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ về xây dựng cơ bản theo quy định

c. Ban quản lý dự án (nếu có) thực hiện công tác quản lý, xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập quy hoạch phát triển Nhà trường

3. Công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa CSVC

a. Tổ chức quản lý CSVC, tài sản như: cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống thoát nước, hệ thống nhà cửa, quản lý tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy, học tập, các công trình kiến trúc phục vụ cho hoạt động vui chơi, hoạt động thể thao trong trường.

b. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, trang thiết bị,  vật tư kỹ thuật, công cụ dụng cụ… phục vụ kịp thời cho công việc quản lý và điều hành, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên

c. Xây dựng quy trình và tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề nghị mua sắm, thực hiện quy định sử dụn tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

d. Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc theo yêu cầu của các đơn vị và bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định

e. Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiết bị, bật tư theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt

f. Phối hợp với Phòng KH-TC lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành kiểm kê, thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư đã hết hạn sử dụng theo quy định. Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán trong xây dựng, mua sắm, sửa chữa theo quy định.

4. Công tác bảo vệ

a. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch công tác bảo vệ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Trường; chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn tài sản của Nhà trường; thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Nhà trường triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự theo quy định hiện hành

b. Tổ chức thực hiện nhiệm vu trực tại cổng ra vào Trường và trong khu vực Trường; tuần tra canh gác, kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ công sản, tài sản của cán bộ và sinh viên trong Trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức, người lao động, người học và khách tới làm việc tại Trường

c. Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác an ninh trật tự, đến an toàn tính mạng và tài sản của Trường trong phạm vi Trường quản lý.

d. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý nhân khẩu, hộ khẩu theo quy định

5. Công tác điện nước

Đảm bảo công tác cung cấp, sửa chữa điện nước; lắp đặt âm thanh, ánh sáng để phục vụ cho công tác trong toàn Trường

6. Công tác quản lý ký túc xá

a. Trực tiếp thực hiện vận hành khai thác nhà ở KTX SV

b. Tiếp nhận hồ sơ SV có nhu cầu đăng ký vào ở KTX SV theo đúng đối tượng

c. Bố trí phòng ở cho SV, thu tiền phòng ở và tiền cược theo quy định

d. Xây dựng và ban hành nội quy KTX SV, thông báo công khai để SV và các tổ chức, cá nhân liên quan biết kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy

e. Khai thác kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu bù đắp chi phí quản lý, vận hành, bảo trì KTX SV theo quy định của pháp luật

f. Báo cáo BGH kế hoạch bảo trì, cải tạo, xây dựng lại khu KTX SV đẻ xem xét trình phê duyệt và tổ chức thực hiện việc bảo trì cải tạo, xây dựng lại khu KTX SV theo quy định.

g. Trực tiếp kiểm tra việc ăn ở, sinh hoạt của SV

h. Phối hợp với các đoàn thể trong Trường, địa phương và kêu gọi các tổ chức cá nhân tài trợ để tổ chức hoạt động xã hội, phong trào phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho SV

i. Tổ chức đăng ký tạm trú cho SV

k.  Xây dựng các quy chế phối hợp với  cơ quan y tế, công an, cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương để thực hiện các công tác về phòng chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho khu KTX

l. Tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy sử dụng KTX SV, kịp thời ngăn ngừa để có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra trong khu KTX SV

m. Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và các hoạt động xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong KTX

p. Định kỳ hàng tháng đánh giá tình hình chung và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của SV về những vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành KTX

q. Hàng năm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thường xuyên và đột xuất tài sản đang quản lý, khai thức. (Đối với hạng mục sửa chữa lớn, xây dựng mới, Ban Quản lý KTX phải lập kế hoạch đổi mới trang thiết bị và từng bước hiện đại hóa… trình BGH phê duyệt)

7. Công tác phòng chống cháy nổ và thiên tai

a. Phối hợp và triển khai các yêu cầu công tác phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan công an có thẩm quyền

b. Lập kế hoạch, phương án triển khai và thường trực theo quy định; tổ chức phối hợp với các đơn vị triển khai công tác phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai trong toàn Trường

8. Công tác vệ sinh môi trường

a. Tổ chức và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu vực, khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng của Nhà trường

b. Phối hợp với BCN SV, Trung tâm GDQP-AN tổ chức cho sinh viên vệ sinh môi trường chung các khu vực đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp

9. Quản lý đăng ký tạm trú và các hoạt động dịch vụ, cho thuê, liên doanh liên kết tài sản

a. Là đầu mối phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương làm các thủ tục đăng ký tạm trú cho người học, các cá nhân tạm trú trong địa bàn Trường

b. Tham mưu cho BGH ký kết hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, phối hợp đảm bảo hoạt động của các bên tuân theo các nội quy, quy định của Nhà nước và của Nhà trường

c. Quản lý, vận hành bể bơi phục vụ các hoạt động của Nhà trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Trịnh Duy Bình Trưởng phòng Chuyên viên Viên chức
2 Lê Chí Nhân Phó Trưởng phòng Giảng viên chính Viên chức
3 Trịnh Lan Hương   Chuyên viên Viên chức
4 Đặng Thế Hoàng   Chuyên viên Viên chức
5 Đỗ Công Huân   Cán sự Viên chức
6 Hoàng Hữu Việt   Nhân viên HĐLĐ 68
7 Kiều Văn Thắng   Nhân viên HĐLĐ 68
8 Trần Ngọc Bảo   Nhân viên HĐLĐ 68
9 Nguyễn Việt Dũng   Nhân viên HĐLĐ 68
10 Phan Hồng Thái   Nhân viên HĐLĐ 68
11 Lê Văn Tiến   Nhân viên HĐLĐ 68
12 Lê Đình Kết   Nhân viên HĐLĐ 68
13 Trương Đình Đại   Nhân viên HĐLĐ 68
14 Lê Xuân Thành   Nhân viên HĐLĐ 68
15 Lê Biên Thuỳ   Nhân viên HĐLĐ 68
16 Nguyễn Ngọc Thành   Nhân viên HĐLĐ 68
17 Đỗ Việt Anh   Nhân viên HĐLĐ 68
18 Đỗ Bá Minh Tuấn   Nhân viên HĐLĐ 68
19 Lê Huy Cừ    Chuyên viên Viên chức
20 Đặng Duy Thuyên   Nhân viên HĐLĐ 68