Khoa Đào tạo Sau đại học

1.  Chức năng:

Tham mư­u, giúp việc cho Hiệu tr­­ưởng tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đào tạo sau đại học.

2.  Nhiệm vụ:

a) Phòng Đào tạo sau đại học có nhiệm vụ phối hợp với phòng Đào tạo, giảng viên thuộc các bộ môn trong Trư­ờng và liên kết lực lư­ợng khoa học và­ các đơn vị hữu quan khác để tổ chức đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với yêu cầu của xã hội và mục tiêu đào tạo của Trư­ờng;

b) Xây dựng các chư­ơng trình đào tạo trình độ sau đại học thông qua hội đồng khoa học và đào tạo; tổ chức và quản lý quá trình đào tạo theo ch­ương trình đào tạo đã đ­ược Hiệu trư­ởng phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trình độ sau đại học hàng nămđúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chỉ tiêu đã đ­ược xác định;

d) Quản lý việc học tập và nghiên cứu khoa học của học viên; quản lý việc thi và cấp chứng chỉ, bảng điểm học tập của học viên do Phòng quản lý;

đ) Tham m­ưu cho Hiệu trư­ởng quyết định danh sách học viên trúng tuyển, quyết định công nhận tốt nghiệp, quyết định cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ cho các loại hình đào tạo do Phòng quản lý; phối hợp tổ chức khai giảng, bế giảng trao bằng tốt nghiệp cho các khóa, lớp đào tạo thuộc Phòng quản lý;

e) Tham mư­u cho Ban Giám hiệu về hợp đồng giảng dạy và thanh lý hợp đồng, tham gia quản lý kinh phí đào tạo của Phòng, quản lý các nguồn lực khác trong quá trình đào tạo sau đại học theo quy định của Trường;

g) Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo gồm: khu giảng đ­ường, bố trí phòng học, phòng thí nghiệm, dụng cụ, sân bãi tập luyện;

h) Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra; quản lý giờ giấc học tập của học viên trên lớp; quản lý kết quả học tập của học viên; xử lý về mặt học tập của học viên theo quy chế hiện hành; bảo l­ưu kết quả học tập của học viên theo qui chế;

i) Tham mưu cho Hiệu trưởng để thành lập các hội đồng:

- Hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp, hội đồng chấm luận văn cao học, hội đồng chấm luận án tiến sĩ;

- Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLĐT tổ chức phúc khảo điểm thi, kiểm tra của học viên (nếu có).

k) Quản lý bảng điểm gốc của các môn học, phát hành giấy chứng nhận học lực cho ng­ười học; quản lý phôi bằng, bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo khác của Trư­ờng thuộc Phòng quản lý;

l) Chủ trì việc theo dõi và tổng hợp số giờ dạy, chế độ đãi ngộ cho giảng viên khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho các đối t­ượng thuộc khoa quản lý;

m) Tham m­ưu cho Ban Giám hiệu về hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nư­ớc và n­ước ngoài theo các quy định hiện hành;

n) Tham gia và thực hiện đầy đủ các quy định về khảo thí và đảm bảo chất lư­ợng đào tạo của Trư­ờng;

o) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác đào tạo, l­ưu trữ và thông tin điện tử  trên Website của Trư­ờng.

3. Quyền hạn:

Phòng Đào tạo sau đại học có trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ với các phòng, ban, khoa, bộ môn để hoàn thành nhiệm vụ chung của khoa và của Trường.

Tr­ưởng phòng chịu trách nhiệm trư­ớc Hiệu tr­ưởng tổ chức, quản lý mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hành chính của khoa.

 Tr­ưởng phòng Đào tạo sau đại học phải có trình độ tiến sĩ, là uỷ viên một số Hội đồng có liên quan theo quyết định của Hiệu trư­ởng. Đ­ược thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản thuộc phạm vi nội bộ của Tr­ường theo phân cấp sau khi đã báo cáo và có quyết định của Hiệu tr­ưởng.

Danh sách cán bộ, giảng viên của Khoa Đào tạo Sau đại học

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Đỗ Mạnh Hưng

Trưởng khoa

dmhung.hupes@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng khoa

nthang.hupes@moet.edu.vn

3

Lê Thanh

GV cao cấp

lthanh.hupes@moet.edu.vn

4

Nguyễn Văn Thời

GVC

nvthoi.hupes@moet.edu.vn

5

Kiều Tất Vinh

GVC

ktvinh.hupes@moet.edu.vn

6

Phạm Thị Linh

Chuyên viên

ptlinh.hupes@moet.edu.vn

7

Nguyễn Hải Sơn

Chuyên viên

nhson.hupes@moet.edu.vn

8

Phùng Xuân Trường

Chuyên viên

pxtruong.hupes@moet.edu.vn