Khoa Điền kinh - Thể dục

1. Vị trí, chức năng

Khoa là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn gắn với một ngành hoặc một lĩnh vực đào tạo của đơn vị.

2. Nhiệm vụ

a) Tham gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với chương trình khung, quy chế đào tạo do của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phát triển của ngành học theo hướng chuyên ngành chuyên sâu.

b) Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy các môn học thuộc khoa phụ trách theo quy định và kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

c) Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo sau khi được Hội đồng khoa học & đào tạo của Nhà trường phê duyệt kế hoạch. Tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

d) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế; đào tạo với nghiên cứu khoa học; tổ chức sinh hoạt ngoại khoá thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

đ) Quản lý giảng viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Nhà trường.

e) Xây dựng đội ngũ mạng lưới giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước. Giới thiệu và tham gia đào tạo giảng viên đầu ngành.

f) Phối hợp với Khoa Đào dạo sau đại học triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Nhà trường. Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần; xây dựng đề thi, kiểm tra cho các môn học do đơn vị phụ trách, quản lý điểm theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện.

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

i) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

k) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng khoa, phó trưởng khoa: Theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Trường

b) Khoa có một số bộ môn trực thuộc, làm nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách và phát triển ngành học theo hướng chuyên ngành chuyên sâu.

c) Nhiệm vụ cụ thể của bộ môn trực thuộc khoa do Hiệu trưởng quyết định.

d) Giáo vụ khoa thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính.

Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Điền kinh – Thể dục
 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phạm Anh Tuấn

Trưởng khoa

patuan.hupes@moet.edu.vn

2

Phạm Phi Điệp

P. Trưởng khoa

ppdiep.hupes@moet.edu.vn

3

Phạm Thị Hương

Giảng viên chính

pthuong.hupes@moet.edu.vn

4

Phan Văn Huynh

Giảng viên

pvhuynh.hupes@moet.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Giảng viên

nthphuong.hupes@moet.edu.vn

6

Đặng Phương Lan

Giảng viên

dplan.hupes@moet.edu.vn

7

Đào Thị Hương

Giảng viên

dthuong.hupes@moet.edu.vn

8

Đoàn Hà Trung

Giảng viên

dhtrung.hupes@moet.edu.vn

9

Đoàn Thanh Nam

Giảng viên

dtnam.hupes@moet.edu.vn

10

Đặng Thị Kim Ngân

Giảng viên

dtkngan.hupes@moet.edu.vn

11

Lã Huy Hoàng

Giảng viên

lhhoang.hupes@moet.edu.vn

12

Nguyễn Văn Tuyền

Giảng viên

nvtuyen.hupes@moet.edu.vn

13

Vũ Thị Trang

Giảng viên

vttrang.hupes@moet.edu.vn

14

Phạm Mai Vương

Trưởng BM Thể dục

pmvuong.hupes@moet.edu.vn

15

Nguyễn Đức Sử

Giảng viên

ndsu.hupes@moet.edu.vn

16

Phùng Mạnh Cường

Giảng viên

pmcuong.hupes@moet.edu.vn

17

Nguyễn Xuân Thành

Giảng viên

nxthanh.hupes@moet.edu.vn

18

Nguyễn Văn Hạnh

Giảng viên

nvhanh.hupes@moet.edu.vn

19

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên

nttrang.hupes@moet.edu.vn

20

Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên

ntthanh.hupes@moet.edu.vn

21

Phạm Quốc Toản

Giảng viên

pqtoan.hupes@moet.edu.vn

22

Mai Thị Thanh Thủy

Giảng viên

mttthuy.hupes@moet.edu.vn

23

Nguyễn Thị Mai Thoan

Giảng viên

ntmthoan.hupes@moet.edu.vn

24

Ngô Thị Thu

Giảng viên

ntthu.hupes@moet.edu.vn

25

Nguyễn Tùng Lâm

Giảng viên

ntlam.hupes@moet.edu.vn

26

Lê Ngọc Vinh

Giảng viên

lnvinh.hupes@moet.edu.vn