Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra và Pháp chế

Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra và Pháp chế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện về công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; công tác khảo thí tổ chức thi kiểm tra - đánh giá quá trình đào tạo trong nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác khảo thí

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định về công tác khảo thí đáp ứng yêu cầu chung của ngành giáo dục và đào tạo phù hợp với đặc thù của Nhà trường.

- Làm đầu mối tổ chức ra đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi hết học phần cho các ngành đào tạo do Trường tổ chức đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả các kỳ thi.

- Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, phách thi, bài thi học phần (khi chưa hồi phách) đảm bảo an toàn cho các kỳ thi.

- Tổ chức chấm thi, hồi phách, lên bảng điểm, lưu bài thi các trình độ đào tạo trong Nhà trường.

- Nhận bảng điểm từ các khoa/bộ môn, điểm thực hành, thực tập sư phạm, kiểm tra bảng điểm, ký xác nhận, lưu trữ, gửi bảng điểm đến các bộ phận có liên quan (gửi bảng điểm gốc cho Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa Đào tạo sau đại học).

- Là đầu mối tổ chức chấm phúc khảo điểm thi học phần của sinh viên (nếu có). Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, các khoa/ bộ môn giải quyết các thủ tục cho sinh viên khi có đề nghị phúc khảo bài thi.

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu của Nhà trường. Phối hợp đánh giá chất lượng, rút kinh nghiệm cho kỳ thi chính, phụ các hệ đào tạo do trường tổ chức.

- Quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của Nhà trường. Giám sát việc cấp chứng chỉ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí của Nhà trường.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế định kỳ tổ chức họp xét cảnh báo học vụ, xét khen thưởng và kỷ luật, điểm rèn luyện, xét học bổng, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo trong Trường theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa Đào tạo sau đại học tổ chức, thực hiện tham gia công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

b) Công tác đảm bảo chất lượng

- Triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng bên trong và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Làm đầu mối tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

- Là đầu mối tổ chức khảo sát đánh giá thực hành sư phạm, thực tập sư phạm; khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với cựu sinh viên ra trường để nắm bắt được số lượng sinh viên ra trường có việc làm; tổ chức công tác lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, sĩ quan Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, công tác phục vụ đào tạo trong Nhà trường.

- Tổng hợp, viết báo cáo hàng năm về công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, sĩ quan, công tác phục vụ đào tạo; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với người học.

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong trường.

- Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường.
là đầu mối liên hệ với các tổ chức kiểm định trong nước; hàng năm tổ chức tập huấn cho viên chức, sĩ quan, người lao động trong toàn Trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức triển khai dự giờ thi giảng, thao giảng đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên theo quy định.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, tổng hợp các báo cáo công khai của các đơn vị trong Nhà trường; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng tải lên website theo quy định.

- Đánh giá việc triển khai lấy ý kiến phản hồi đối với cựu sinh viên ra trường để nắm bắt được số lượng sinh viên ra trường có việc làm.

c) Công tác thanh tra

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; xây dựng và triển khai công tác thanh tra từng năm học.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, tham mưu đề xuất kiến nghị với Ban Giám hiệu các biện pháp nâng cao công tác quản lý và xử lý vi phạm (nếu có).

- Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng chứng chỉ, các quy định về công tác đào tạo, quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Là đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường theo dõi việc xử lý các kết luận sau thanh tra để nhắc nhở và thực hiện theo đúng quy định.

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ và Thanh tra nhân dân.

d)  Công tác pháp chế

- Chủ trì và phối với các đơn vị xây dựng và soạn thảo các quy chế, nội quy, quy định, quy trình liên quan đến công tác pháp chế và quản lý của Nhà trường trình Hiệu trưởng quyết định ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị; của viên chức, người lao động và người học.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đầu mối tham mưu, giúp Hiệu trưởng về thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở tại Nhà trường và thực hiện công tác báo cáo, giải trình hằng năm hoặc đột xuất (nếu có).

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Nhà trường cho viên chức, sĩ quan, người lao động và người học.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và của đơn vị.

- Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và Hiệu trưởng theo quy định.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

Tính đến ngày 6/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

Viên chức/ HĐLĐ

1

Lê Học Liêm

TP

GVC

Viên chức

2

Trần Thị  Thanh Bình

PTP

CV, QL

Viên chức

3

Đinh Thị Thảo

 

CV

Viên chức

4

Nguyễn Thị Hiền

 

CS

Viên chức

5

Hoàng Văn Duy

 

CV

Viên chức

6

Lê Khắc Thành

 

CV

Viên chức

7

Nguyễn Minh Hiệp

 

CS

Viên chức

 

Ghi chú: vị trí Trưởng phòng : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01