Khoa Lý luận chính trị

Điều 1. Ví trí pháp lý và chức năng

Khoa Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc BGH Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, do Hiệu trưởng quyết định thành lập, có chức năng quản lý chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, quản lý giảng viên, người lao động, cơ sở vật chất của đơn vị và phối hợp với các đơn vị quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm xây dựng chương trình đào tạo của Ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Khoa, Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kế đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc pháp triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị, cơ sở có liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

4. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.

5. Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường quản lý và hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu, việc làm, qua đó giúp người học phát huy được năng lực chuyên môn, phẩm chất cá nhân cho công việc khi ra trường

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động

7. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.

8. Quản lý phòng học được giao và cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập, thực hiện vệ sinh khu vực giảng dạy theo sự phân công đảm bảo công tác đào tạo của Khoa

9. Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường quản lý và hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu, việc làm, qua đó giúp người học phát huy được năng lực chuyên môn, phẩm chất cá nhân cho công việc khi ra trường8. Tham gia các nhiệm vụ khác khi được Trường phân công; phối hợp với các đơn vị trương Trường thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đối ngoại theo định hướng của Trường.
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Lê Thị Vân Liêm Trưởng khoa Giảng viên chính Viên chức
2 Trần Mai Linh   Giảng viên chính Viên chức
3 Hồ Thị Thu Hiền   Giảng viên chính Viên chức
4 Nguyễn Thị Diệu Khánh   Giảng viên chính Viên chức
5 Nguyễn Thị Thức   Giảng viên Viên chức
6 Mai Thị Bích Ngọc   Giảng viên Viên chức
7 Lê Thị Thanh Hường   Giảng viên Viên chức
8 Lê Thị Thùy Chi   Giảng viên Viên chức
Ghi chú: vị trí phó trưởng khoa : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01