Khoa Lý luận chính trị

1. Vị trí và chức năng

Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác đào tạo

- Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện giảng dạy môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật; Quản lý hành chính nhà nước; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế chính trị; Logic học và các môn học khác thuộc Khoa phụ trách đảm bảo về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy theo quy định và kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo sau khi được Hội đồng khoa học & đào tạo của Nhà trường phê duyệt kế hoạch; tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

- Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần; xây dựng đề thi, kiểm tra cho các môn học do đơn vị phụ trách, quản lý điểm theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra và Pháp chế tổ chức phúc khảo điểm thi, kiểm tra (nếu có).

- Phối hợp với các khoa triển khai thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch của Trường.

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện và phát triển ngành học đảm bảo phù hợp với chương trình khung, quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Công tác nghiên cứu khoa học

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên.

- Chủ động hoặc liên kết với các đơn vị có liên quan tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và các đề tài, dự án khác.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học đặc thù theo nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Trường.

- Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế; đào tạo với nghiên cứu khoa học; tổ chức sinh hoạt ngoại khoá thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

c) Công tác kết nối, phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ khác

- Tổ chức triển khai công tác kết nối và phục vụ cộng đồng theo kế hoạch của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện hoạt động tư vấn chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành theo nhu cầu của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA LLCT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

Tính đến ngày 6/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

Viên chức/ HĐLĐ

  1.  

Lê Thị Vân Liêm

TK

GVC

Viên chức

  1.  

Trần Mai Linh

 

GVC

Viên chức

  1.  

Hồ Thị Thu Hiền

 

GVC

Viên chức

  1.  

Nguyễn Thị Diệu Khánh

 

GVC

Viên chức

  1.  

Nguyễn Thị Thức

 

GV

Viên chức

  1.  

Mai Thị Bích Ngọc

 

GV

Viên chức

  1.  

Lê Thị Thanh Hường

 

GV

Viên chức

  1.  

Lê Thị Thùy Chi

 

GV

Viên chức