Ban Giám hiệu

1. Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc trung tâm GDQP&AN

PGS. TS. Nguyễn Duy Quyết

- Các chức danh khác: Bí thư ĐU, Giảng viên cao cấp.

- Điện thoại: 02433.868271;

- Fax: 02433.866598

- Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn; hoặc daotaotd@gmail.com

Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường được quy định trong Luật Quy chế tổ chức hoạt động của Trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; tổ chức cán bộ.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Tổ chức cán bộ và Truyền thông; Tạp chí Khoa học GDTC&TTTH; Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm GDQP&AN
2. Phó Hiệu trưởng

TS. Hướng Xuân Nguyên

- Điện thoại

- Email: nguyentdtt@gmail.com

Lĩnh vực công việc phụ trách:

a) Phụ trách lĩnh vực khối Hành chính về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế học đường, công tác sinh viên, các đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng trường về thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công theo quy định.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị, Hành chính - Tổng hợp; Ban quản lý lưu học sinh; Ban chủ nhiệm sinh viên; Trung tâm BD&TCSK; Viện nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học vận động; Trạm y tế.

c) Thay mặt Hiệu trưởng phối hợp giải quyết các công việc của Nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.

e) Phối hợp giải quyết các công việc chung của Phó Hiệu trưởng đã được Hiệu trưởng giao, ủy quyền theo quy định.