Ban Giám hiệu

1. Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc trung tâm GDQP&AN

PGS. TS. Nguyễn Duy Quyết

- Các chức danh khác: Bí thư ĐU, Giảng viên cao cấp.

- Điện thoại: 02433.868271;

- Fax: 02433.866598

- Email: ndquyet.tdh@moet.edu.vn; hoặc daotaotd@gmail.com

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng BGD&ĐT, Hội đồng Trường về thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng, Tổ chức cán bộ và Truyền thông, Kế hoạch tài chính, Hợp tác quốc tế, Trung tâm GDQP&AN, Tạp chí GDTC&TTTH; Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên; Khoa sau đại học; Việc mở các mã ngành đào tạo, các đề án, dự án về đào tạo và các Khoa;


2. Phó Hiệu trưởng

TS. Hướng Xuân Nguyên

- Điện thoại

- Email: nguyentdtt@gmail.com

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng Trường về thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công theo quy định;

- Phụ trách khối Hành chính; Cơ sở vật chất, an ninh trận tự, y tế học đường, công tác sinh viên, các đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất.

Phụ trách chính: Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Trung tâm NN-TH, Phòng QLKH-HTQT&TV; Phòng Quản trị thiết bị, Hành chính tổng hợp, Ban quản lý lưu học sinh, ban chủ nhiệm sinh viên, Trung tâm BD&TCSK, Viện nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học vận động, Trạm y tế.

* Các nhiệm vụ khác của Phó Hiệu trưởng:

- Thay mặt Hiệu trưởng phối hợp giải quyết các công việc của nhà trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.

- Phối hợp giải quyết các công việc chung của Phó Hiệu trưởng đã được Hiệu trưởng giao, ủy quyền theo quy định.

- Chủ động chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên các trưởng đơn vị được giao phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, báo cáo Hiệu trưởng hằng tháng hoặc đột xuất.