Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUPES

a. Chức năng

- Trung tâm ngoại ngữ - tin học là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được giao:

- Tổ chức và giảng dạy các chương trình môn ngoại ngữ, tin học thuộc đơn vị quản lý theo chương trình được duyệt;

- Tổ chức, hợp tác, đào tạo liên thông, liên kết theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra cũng như nhu cầu của người học theo yêu cầu.

Khi có đủ các điều kiện, Trung tâm được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

b. Nhiệm vụ

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chương trình, nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các môn học được giao trong chương trình đào tạo của Trường, của trung tâm;

- Xây dựng và ngày càng hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Hiệu trưởng giao;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người học theo quy định của Nhà trường;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của đơn vị; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

Tổ chức thi, cấp chứng nhận theo chuẩn đầu ra cho người học theo quy định;

- Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm;

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền để cấp chứng nhận cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại Trung tâm theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình hoạt động của Nhà trường; Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn ngoại ngữ, tin học;

- Quản trị mạng và bảo trì hệ thống máy tính của Nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao theo quy định.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Nguyễn Thị Hoài Mỹ Giám đốc TT Giảng viên chính Viên chức
2 Nguyễn Thị Thu Minh Phó Giám đốc TT Giảng viên Viên chức
3 Nguyễn Hoàng Yến   Giảng viên Viên chức
4 Đào Thị Ngân Huyền   Giảng viên chính Viên chức
5 Phan Thị Phượng   Giảng viên Viên chức
6 Lại Thế Hoà   Giảng viên Viên chức
7 Lê Dung   Giảng viên Viên chức
8 Hoàng Thu Thủy   Giảng viên Viên chức