Phòng Tổ chức cán bộ

1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, sĩ quan, người lao động; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công tác quân sự địa phương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

- Tham mưu xây dựng các phương án kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường như: xây dựng đề án, thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ; thành lập các hội đồng; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Nhà trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế để trình Bộ từng năm và lâu dài, triển khai việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho từng đơn vị theo quy định.

- Xây dựng ví trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Nhà nước.

- Tham mưu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ; chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ cho các chức vụ thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của viên chức, người lao động trong toàn Trường.

- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, thi tuyển viên chức mới, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng làm việc lâu dài, ngắn hạn, mùa vụ, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Tổ chức việc tuyển chọn viên chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước trình Hiệu trưởng quyết định theo quy định của Nhà nước.

b) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị, tư tưởng đối với viên chức, người lao động, người học. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức, người lao động theo yêu cầu; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng của viên chức, người lao động trong Trường để phản ánh kịp thời cho Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, đồng thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong viên chức và người lao động.

- Chủ trì các buổi học tập, sinh hoạt, chính trị cho viên chức, người lao động nhằm quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

c) Công tác chế độ chính sách - Thi đua, khen thưởng và kỷ luật

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, tổ chức xét duyệt nâng bậc lương hàng năm, các loại chế độ phụ cấp; thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thi tay nghề, bậc thợ cho viên chức theo quy định của Nhà nước để Hiệu trưởng phê duyệt.

- Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép năm; làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hưởng trợ cấp một lần… cho viên chức, người lao động theo quy định hiện hành.

- Là đầu mối để làm chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động (ốm đau, thai sản, BHTT, BHYT…); tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho viên chức, người lao động.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý về an toàn và bảo hộ lao động của viên chức, người lao động Nhà trường.

- Giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm theo quy định.

- Là đầu mối chính tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với viên chức, người lao động.

-  Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch Tài chính đánh giá phân loại mức hưởng công tăng thêm, chế độ làm thêm giờ khối hành chính, thừa giờ của giảng viên (nếu có).

- Phối hợp với các đơn vị hữu quan để lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng cho viên chức, người lao động.

- Phối hợp cùng các đơn vị để nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng viên chức, người lao động để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ.

d) Công tác quân sự địa phương

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đối với công dân theo quy định và huấn luyện trung đội tự vệ cơ quan hàng năm cho viên chức trong độ tuổi.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng hoàn thiện và gửi các báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ.

e) Công tác thư viện

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trư­­ờng; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá thư­­ viện nhằm tăng cư­ờng khả năng l­­ưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nư­­ớc và quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, giáo trình, tài liệu, tạp chí trong và ngoài nư­­ớc.

- Quản lý, tổ chức các phòng đọc phục vụ viên chức, người lao động và người học; có kế hoạch xây dựng, mở rộng phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

- Tổ chức hư­­ớng dẫn bạn đọc sử dụng thư­­ viện; thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong viên chức, sĩ quan, người lao động và người học.

- Thu nhận, lưu chiểu những ấn phẩm do Nhà trường xuất bản, bao gồm: Sách, giáo trình, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu, bài giảng điện tử và các loại hình tài liệu khác do viên chức, sĩ quan, người lao động Nhà trường thực hiện.

- Khai thác và ứng dụng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu của người đọc.

- Tăng cư­­ờng công tác khai thác, cập nhật thông tin, sưu tầm các tài liệu trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo.

- Đảm bảo người đọc m­­ượn sách, báo, tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập đúng đối t­­ượng và kịp thời theo quy định; cấp thẻ th­­ư viện cho viên chức, sĩ quan, người lao động và người học (nếu có).

- Thông tin danh­­ mục tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình mới cung cấp cho các đơn vị trong Trường.

- Quản lý cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa Thư viện; có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong Trường; tổ chức phục vụ bạn đọc theo quy định của Nhà nư­­ớc và theo yêu cầu của Ban Giám hiệu (hoặc Hội đồng trư­­ờng).

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch rà soát in, tái bản giáo trình, học liệu phục vụ công tác đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

Tính đến ngày 6/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

Viên chức/ HĐLĐ

4

Nguyễn Thành Chung

Phó trưởng phòng –

Phụ trách

Giảng viên

viên chức

5

Nguyễn Văn Hưng

Phó trưởng phòng

Giảng viên

viên chức

6

Lê Quỳnh Hòa

 

Chuyên viên

viên chức

7

Lưu Thị Hải Yến

 

Chuyên viên

viên chức

8

Nguyễn Doãn Tùng

 

Chuyên viên

viên chức

9

Vũ Thị Thu Hà

 

Thư viện viên

viên chức

10

Nguyễn Trần Minh Chi

 

Thư viện viên

viên chức

 

Ghi chú: vị trí Trưởng phòng : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01