Phòng Kế hoạch tài chính

 1. Vị trí pháp lý và chức năng

Phòng Kế hoạch tài chính là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Trường.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, ngân sách, tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

 2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác lập kế hoạch, ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

a) Dựa vào chỉ tiêu kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo giao về tiêu chuẩn, định mức và nhiệm vụ chính trị của Trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và  đột xuất về ngân sách.

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, sử dụng tốt các nguồn kinh phí, thực hiện đúng Luật ngân sách và nguyên tắc tài chính, chế độ kế toán Nhà nước quy định.

c) Lập kế hoạch phân phối kinh phí cho hoạt động đào tạo, chương trình mục tiêu của Trường.

2.2. Công tác Tài chính - Kế toán

a) Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán thống nhất, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

b) Thu thập, tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí của Trường để lập báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

c) Thường xuyên cung cấp số liệu, tài liệu kế toán chính xác và kịp thời phục vụ yêu cầu của lãnh đạo.

d) Là đầu mối duy nhất để quản lý tiền mặt, kinh phí. Mọi thu chi đều phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

đ) Thực hiện chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp, phụ cấp tăng thêm cho viên chức, người lao động, trong Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

e)  Hướng dẫn nghiệp vụ thanh quyết toán cho các cá nhân, đơn vị trong trường để công tác quản lý tài chính kế toán được tập trung thống nhất.

f) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho viên chức, người lao động, sinh viên và các đối tượng khác (nếu có) trong Trường theo đúng quy định hiện hành.

g) Tổ chức ghi chép, xuất nhập kho vật tư hàng hoá, tài sản đầy đủ, đúng thủ tục chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với các đơn vị thực hiện việc kiểm kê, thanh lý tài sản (nếu có) hàng năm.

h) Phối hợp với các phòng chức năng, ban quản lý dự án để tiếp nhận, nghiệm thu các công trình mới (kể cả tu sửa), thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của Trường trước khi đưa vào sử dụng.

i) Tổ chức lưu trữ các văn bản, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán sau khi đã thanh quyết toán theo đúng quy định nhằm giúp cho công tác thanh tra tài chính được thuận lợi.

j) Hàng tháng căn cứ nhu cầu chi tiêu của Trường lập kế hoạch rút dự toán kinh phí từ kho bạc và tập hợp chứng từ để thanh toán với kho bạc theo đúng quy định.

k) Chủ trì phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

l) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông tổ chức đánh giá, phân loại công hưởng phụ cấp thu nhập tăng thêm (đối với viên chức, người lao động khối hành chính).

2.3. Tự kiểm tra và công khai Tài chính - Kế toán

a) Thực hiện quy chế tự kiểm tra công tác tài chính - kế toán hàng năm hay theo định kỳ.

b) Thực hiện công khai dự toán, quyết toán và ngân sách hàng năm theo quy định.

c) Thực hiện pháp lệnh tiết kiệm và chống lãng phí theo đúng quy định Nhà nước.

2.4. Công tác khác

a) Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tế, Hiệu trưởng sẽ giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng hoạt động chung của Nhà trường.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Lê Quốc Trung Phó Trưởng phòng - Phụ trách Kế toán trưởng Viên chức
2 Phạm Thị Minh Đức   Kế toán viên Viên chức
3 Phạm Ngọc Minh   Kế toán viên Viên chức
4 Tạ Thị Thắm   Kế toán viên Viên chức
5 Đinh Thị Hiền   Kế toán viên Viên chức
6 Phạm Xuân Quý   chuyên viên Viên chức
  Ghi chú: Vị trí Trưởng phòng KHTC: số lượng thực tế 0, số lượng theo vị trí việc làm: 01