Phòng QLĐT - Khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý chuyên môn về công tác đào tạo trình độ đại học; quản lý, giáo dục sinh viên; quản lý khoa học và các hoạt động hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác quản lý đào tạo

- Tham mư­­u xây dựng mô hình và phư­­ơng thức đào tạo của Nhà trư­­ờng; xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm để trình Bộ duyệt.

- Chuẩn bị các điều kiện để mở các ngành đào tạo, hệ đào tạo trình độ đại học mới; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trình độ đại học hàng năm theo quy chế tuyển sinh hiện hành, theo chỉ tiêu được giao; biên chế lớp chuyên sâu cho sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông của Nhà trường.

- Nghiên cứu xây dựng tổng hợp và hoàn thiện để trình Hiệu trư­­ởng phê duyệt nội dung, ch­­ương trình và kế hoạch đào tạo trình độ đại học trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo, nội dung, chư­­ơng trình, kế hoạch học tập, nội dung các môn học của tất cả các chuyên ngành đào tạo, các hệ đào tạo, các loại hình đào tạo; tham mư­u cho Ban Giám hiệu về hợp đồng đào tạo và thanh lý hợp đồng, tham gia quản lý kinh phí đào tạo, khai thác tạo nguồn bổ sung và quản lý các nguồn lực khác trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường.

- Xây dựng kế hoạch năm học, thời khóa biểu học tập cho các khoá, các lớp; giám sát việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của cán bộ giảng dạy trong toàn Nhà trường; tổ chức thi đẳng cấp vận động viên cho sinh viên; tổ chức triển khai công tác khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành sư phạm, thực tập sư­­ phạm cho sinh viên các khoá.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi hết học phần, thi lại, thi tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Định kỳ thực hiện rà soát chương trình đào tạo theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra; quản lý giờ giấc học tập của sinh viên trên lớp, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình học tập trên lớp; quản lý kết quả học tập của sinh viên, xử lý về mặt học tập của sinh viên theo quy chế hiện hành.

- Quản lý bảng điểm gốc của các môn học, cấp giấy chứng nhận học lực cho ngư­ời học. Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo.

- Quản lý giảng đ­ường; theo dõi và tổng hợp số giờ dạy của giảng viên giảng dạy các loại hình đào tạo, giờ tham gia coi chấm thi và các chế độ đãi ngộ cho giảng viên khi tham gia giảng dạy.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo với các trư­­ờng đại học trong nước (trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham khảo giáo trình, mô hình v.v…); phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về ph­ương pháp giảng dạy và học tập trong Nhà trường; xây dựng và phổ biến các phư­ơng pháp dạy và học; tổ chức các giờ dạy mẫu, thi giảng, thao giảng có đánh giá phân loại.

- Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho các đối tượng không chuyên (nếu có).

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Bồi dưỡng xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông, cho các đơn vị có nhu cầu đào tạo; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các khoa, bộ môn để định biên cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho các khoa, bộ môn; thanh toán tiền dạy v­­ượt giờ cho giảng viên theo quy định; phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị để bảo dư­­ỡng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo; phối hợp với Thư viện, các khoa, trung tâm rà soát, xây dựng kế hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu nghiên cứu học tập của các bộ môn thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo, trình Hiệu tr­­ưởng phê chuẩn phát hành để phục vụ cho kế hoạch đào tạo hàng năm.

b) Công tác quản lý sinh viên

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp sinh viên; chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho sinh viên nhập học, giải quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình sinh viên học tập tại trường.

- Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho sinh viên; thống kê, lập các báo cáo định kỳ về sinh viên, quản lý toàn bộ hồ sơ của sinh viên trúng tuyển, trả hồ sơ cho sinh viên khi ra trường.

- Tổ chức triển khai công tác học vụ sinh viên; theo dõi, kiểm tra và đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại điểm rèn luyện sinh viên cuối học kỳ, năm học, khoá học; chỉ đạo các lớp tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế.

- Tổ chức thực hiện trao đổi thông tin hai chiều giữa Nhà trường với gia đình sinh viên về việc học tập và rèn luyện của sinh viên; quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với sinh viên sau tốt nghiệp.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học; tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; là đầu mối tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; bảo lưu kết quả học tập của sinh viên theo quy chế.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Bồi dưỡng:

+ Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập;

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn học tập, công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

+ Xây dựng mạng lưới nhà tuyển dụng; tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên và xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin cho người học tốt nghiệp cho nhà sử dụng lao động; tổ chức điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội đối với ngành nghề đào tạo; triển khai hợp tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đánh giá năng lực người học, phát huy năng lực người học đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn việc đào tạo với sử dụng lao động.

+ Đề xuất cho Hiệu trưởng về đội ngũ cố vấn học tập, đội ngũ chủ nhiệm và phối hợp trong việc quản lý sinh viên.

+ Tổ chức các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường học tập, rèn luyện và phấn đấu; xây dựng các mô hình câu lạc bộ ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng học tập, cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội về việc làm.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Nhà trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên; phối hợp với các đoàn thể trong Trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Phối hợp với Trạm y tế nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học và sinh viên năm cuối trước khi thi tốt nghiệp; thực hiện công tác đảm bảo y tế học đường; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Trường theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

c)  Công tác quản lý khoa học

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về hoạt động khoa học, trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học, hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

- Hướng dẫn các trung tâm, khoa, bộ môn lập kế hoạch, thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Chủ trì tổ chức đăng ký và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị liên quan, giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị của các đề tài và có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng kỳ hạn.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; tổng kết công tác nghiên cứu khoa học hàng năm. Hỗ trợ các trung tâm, khoa, bộ môn tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học (nếu có).

- Mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước; tham gia vào những đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước.

- Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

- Là đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức, xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, thẩm định giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo và các học liệu phục vụ công tác đào tạo.

- Chủ trì tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên, trình Hiệu trưởng xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có giá trị.

- In ấn, phát hành xuất bản Tạp chí Khoa học Giáo dục thể chất và Thể thao trường học; Thu thập bài viết, biên tập và phát hành thông tin khoa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Trường.

- Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các viên chức, sĩ quan, người lao động, người học trong Nhà trường.

- Xây dựng mẫu thuyết minh, báo cáo tổng kết khóa luận tốt nghiệp của sinh viên; phối hợp tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp sinh viên.

- Tổ chức công tác thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước cấp Bộ, cấp cơ sở, triển khai quy trình phản biện bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ kết nối và phục vụ cộng đồng.

d)  Công tác hợp tác quốc tế

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế hàng năm; tham mưu cho Ban Giám hiệu tiến hành các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học với nước ngoài; tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết

- Quản lý hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, mời chuyên gia giảng dạy, tham gia các dự án với nước ngoài.

- Quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập và rèn luyện tại trường theo quy định hiện hành.

- Làm các thủ tục hộ chiếu, visa, giấy mời và các thủ tục có liên quan cho Ban Giám hiệu và viên chức của Nhà trường khi đi ra nước ngoài công tác; các thủ tục mời các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Trường; các thủ tục liên quan Lưu học sinh đến học tập tại Trường.

- Tổ chức dịch thuật các văn bản hợp tác quốc tế của Trường, tài liệu chuyên môn tham khảo phục vụ cho đào tạo từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; phiên dịch và tổ chức dịch thuật tài liệu chuyên môn, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khi có người nước ngoài tham dự; tổ chức thực hiện các chương trình dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tư vấn, hỗ trợ thông tin về quan hệ hợp tác quốc tế, thông tin khoa học cho các đơn vị và cán bộ viên chức của Nhà trường.

- Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Trường.

e)  Công tác đối ngoại

- Là đầu mối tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đối ngoại của Trường.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài trường theo kế hoạch, nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng kế hoạch hàng năm về các đoàn ra, đoàn vào của Nhà trường về về các nội dung hợp tác các lĩnh vực có liên quan;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG QLĐT – KHOA HỌC & HTQT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

Tính đến ngày 6/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

Viên chức/ HĐLĐ

1

Nguyễn Thị Hằng

PTP, PTrP

GV, QL

Viên chức

2

Ngô Xuân Đức

PTP

GV, QL

Viên chức

2

Tô Tiến Thành

 

CV

Viên chức

4

Đào Thị Lan Hương

 

CV

Viên chức

5

Vũ Thị Huyễn

 

CV

Viên chức

6

Nguyễn Thị Hoa

 

CV

Viên chức

7

Trần Anh Dũng

 

CV

Viên chức

8 Hoàng Thị Châu  

CV

Viên chức

9

Tô Thị Mai Hương

 

NVPV

HĐ68

10

Lương Thị Thu Hương

 

CS

Viên chức

11

Nguyễn Thị Vân

 

CV

Viên chức

12

Nguyễn Thị Lê

 

CV

Viên chức