Trung tâm GDQP&AN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Nguyễn Văn Kha Phó GĐ TT Sĩ quan Viên chức
2 Nguyễn Minh Tiến Phó GĐ TT Sĩ quan Viên chức
3 Vũ Đình Khanh   Sĩ quan Viên chức
4 Hoàng Tuấn Hào   Sĩ quan Viên chức
5 Lê Văn Quyết   Sĩ quan Viên chức
6 Nguyễn Đức Tiến   Sĩ quan Viên chức
7 Lê Văn Duẩn   Sĩ quan Viên chức
8 Lý Hoài Nam   Sĩ quan Viên chức
9 Phạm Hồng Hải   Sĩ quan Viên chức
10 Đinh Trọng Tuấn   Sĩ quan Viên chức
11 Đỗ Ánh Thiên   Sĩ quan Viên chức
12 Nguyễn Công Long   Sĩ quan Viên chức
13 Chu Hữu Sơn   Sĩ quan Viên chức
14 Vũ Văn Tuấn    Sĩ quan Viên chức
15 Nguyễn Quốc Anh   Sĩ quan Viên chức
16 Bùi Văn Trang   Sĩ quan Viên chức
17 Chu Văn Hạc   Sĩ quan Viên chức
18 Nguyễn Đắc Năm   Sĩ quan Viên chức
19 Nguyễn Ngọc Sơn   Sĩ quan Viên chức
20 Chu Thị Bích   Chuyên viên Viên chức
21 Đinh Thị Mỹ   Chuyên viên Viên chức
22 Nguyễn Thị Hiền   Chuyên viên Viên chức
23 Nguyễn Thị Thơm   Cán sự Viên chức
24 Hoàng Thị Nga   Chuyên viên Viên chức
25 Đinh Thị Tuyết Mai   Chuyên viên Viên chức
26 Nguyễn Thị Huệ    Chuyên viên Viên chức
27 Phạm Thanh Hoa   Chuyên viên HĐLĐ