Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Bồi dưỡng

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất và các lĩnh vực liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Nhà trường; đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc đơn vị quản lý theo chương trình của Nhà trường; quản lý, khai thác các nguồn lực tổ chức các sự kiện trong và ngoài trường; tổ chức quản lý các hoạt động phục vụ, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, cung ứng các loại hình dịch vụ theo nhu cầu; quản lý ký túc xá và các hoạt động hỗ trợ người học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Xây dựng, đề xuất kế hoạch, chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Giáo dục thể chất và các lĩnh vực liên quan trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, biên soạn và lựa chọn giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, người học theo nhu cầu xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, điều hành và tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người học.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường cấp chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

b) Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện giảng dạy môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tiếng Việt thực hành; Âm nhạc và các môn học khác thuộc Trung tâm phụ trách đảm bảo về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy theo quy định và kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo sau khi được Hội đồng khoa học & đào tạo của Nhà trường phê duyệt kế hoạch; tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Hiệu trưởng giao.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của đơn vị; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn; cử viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên, người học tại các cơ sở liên kết đào tạo.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Trung tâm và trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình hoạt động của Trường.

- Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng tại Trung tâm theo quy định.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo sau khi được Hội đồng khoa học và đào tạo của Nhà trường phê duyệt kế hoạch; tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

- Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần; xây dựng đề thi, kiểm tra cho các môn học do đơn vị phụ trách, quản lý điểm theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Đảo bảo chất lượng - Thanh tra và Pháp chế tổ chức phúc khảo điểm thi, kiểm tra của học viên (nếu có).

- Phối hợp với các khoa triển khai thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch của Trường

c) Công tác hỗ trợ đào tạo và tổ chức sự kiện

- Là đơn vị đầu mối tổ chức các hoạt động tư vấn học tập, công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội đối với ngành nghề đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường học tập, rèn luyện và phấn đấu; xây dựng các mô hình Câu lạc bộ ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng học tập, đáp ứng nhu cầu xã hội về việc làm.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Chủ nhiệm sinh viên triển khai đội sinh viên tự quản nhằm đảm bảo trật tự an ninh, xây dựng và duy trì nếp sống sư phạm, giữ gìn sạch sẽ ký túc xá, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào ký túc xá; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm duy trì nề nếp sinh hoạt, tự học, trật tự nội vụ, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn và an ninh chính trị trong khu ký túc xá của Nhà trường.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Nhà trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên; phối hợp với các đoàn thể trong Trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Xây dựng mạng lưới nhà tuyển dụng; phối hợp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên và xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin cho người học tốt nghiệp cho nhà sử dụng lao động; tổ chức triển khai hợp tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đánh giá năng lực người học, phát huy năng lực người học đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn việc đào tạo với sử dụng lao động.

- Đề xuất cho Hiệu trưởng về đội ngũ cố vấn học tập, đội ngũ chủ nhiệm và phối hợp trong việc quản lý sinh viên.

- Quản lý và phát triển các dịch vụ, tổ chức sự kiện; xây dựng mô hình hoạt động dịch vụ có hiệu quả nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với quy định của pháp luật và góp phần cải tiến điều kiện sinh hoạt của sinh viên.

- Tổ chức và thực hiện các lớp kỹ năng cho các đối tượng theo nhu cầu của xã hội. Khai thác triệt để các điều kiện về nhân lực và vật lực để tạo nguồn thu cho quỹ phúc lợi Nhà trường.

- Đề xuất cải tiến quản lý các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và khai thác nguồn thu dịch vụ.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện hoạt động tư vấn chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành theo nhu cầu của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp.

- Tổ chức triển khai công tác kết nối và phục vụ cộng đồng theo kế hoạch của Nhà trường.

c) Công tác quản lý ký túc xá

- Trực tiếp thực hiện vận hành khai thác nhà ở ký túc xá sinh viên. Khai thác kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu bù đắp chi phí quản lý vận hành, bảo trì ký túc xá sinh viên theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận hồ sơ sinh viên có nhu cầu đăng ký vào ở ký túc xá sinh viên theo đúng đối tượng; bố trí phòng ở cho sinh viên, thu tiền phòng ở và tiền cược theo quy định.

- Xây dựng và ban hành nội quy ký túc xá sinh viên, thông báo công khai để sinh viên và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nội quy.

- Báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch bảo trì, cải tạo, xây dựng lại khu ký túc xá sinh viên để xem xét trình phê duyệt và tổ chức thực hiện việc bảo trì cải tạo, xây dựng lại khu ký túc xá sinh viên theo quy định.

- Trực tiếp kiểm tra việc ăn ở, sinh hoạt của sinh viên.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường, địa phương và kêu gọi các tổ chức cá nhân tài trợ để tổ chức các hoạt động xã hội, phong trào phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên.

- Tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên.

- Xây dựng các quy chế phối hợp của Ban với cơ quan y tế, công an, cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương để thực hiện các công tác về phòng chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho khu ký túc xá.

- Tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy sử dụng ký túc xá sinh viên, kịp thời ngăn ngừa để có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra trong khu ký túc xá sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và các hoạt động xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong ký túc xá.

- Định kỳ hàng tháng đánh giá tình hình chung và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của sinh viên về những vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành ký túc xá.

- Hàng năm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thường xuyên và đột xuất tài sản đang quản lý, khai thác. (Đối với các hạng mục sửa chữa lớn, xây dựng mới, Ban Quản lý ký túc xá phải lập Kế hoạch, đổi mới trang thiết bị và từng bước hiện đại hóa... trình Ban Giám hiệu phê duyệt).

d) Công tác Y tế

Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho viên chức, sĩ quan, người lao động, người học theo quy học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên Nhà trường, cụ thể:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường.

- Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ nhân viên và sinh viên.

- Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

- Phục hồi chức năng ban đầu cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và người lao động theo thẩm quyền của Trạm y tế cơ sở.

- Tổ chức trực 24/24 giờ hàng ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật); cấp giấy kiến tập, nghỉ học cho học sinh, sinh viên.

- Là đầu mối triển khai công tác bảo hiểm y tế cho viên chức, người lao động và người học.

- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống (HIV/AIDS), các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

- Truyền thông, giáo dục sức khỏe bao gồm: Các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh; bệnh, tật học đường; phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh lây truyền qua đường tình dục; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, ma túy, các chất gây nghiện và các nội dung khác về y tế.

- Là đầu mối triển khai hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

- Tổ chức khám, chữa bệnh phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện nguồn lực thực tế của Trạm Y tế.

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TT HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

Tính đến ngày 6/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

Viên chức/ HĐLĐ

1

Nguyễn Văn Hoàng

GĐ TT

GVC

Viên chức

2

Nguyễn Anh Tuấn

PGĐ TT-TBM

GVC

Viên chức

3

Hoàng Minh Thuỷ

 

GV

Viên chức

4

Lê Duy Linh

 

GV

Viên chức

5

Nguyễn Đình Tăng Kỳ

 

CV

Viên chức

6

Nguyễn Văn Đông

TT YT

BS, QL

Viên chức

7

Kiều Thị Mùi

 

YS

Viên chức

8

Nguyễn Thị Loan Phượng

 

YS

Viên chức

9

Nguyễn Quang Linh

 

YS

Viên chức

10

Dương Nguyễn Phúc

 

YS

Viên chức

 

Ghi chú: vị trí Trưởng phòng : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01