Phòng Hành chính - Tổng hợp

I. Vị trí và chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp, là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác Hành chính, tổng hợp.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác tổng hợp

a) Là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; trực tiếp truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường;

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong trường;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo nền nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong trường;

d) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông, Phòng Kế hoạch tài chính đánh giá, phân loại công hưởng phụ cấp tăng thêm (đối với khối hành chính);

đ) Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường và chuyển đến địa chỉ cần thiết; phối hợp với Tổ chức cán bộ và Truyền thông, các phòng chức năng và hệ thống thanh tra để điều tra, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng;

e) Là đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường trình Ban Giám hiệu và các Bộ, Ban, Ngành liên quan; cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên;

g) Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường;

h) Phối hợp với Tổ chức cán bộ và Truyền thông theo dõi công tác pháp chế, tổ chức soạn thảo các văn bản quy trình, quy phạm của Nhà trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

i) Tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch đầu năm học, các hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường;

k) Làm công tác thư ký cho Hiệu trưởng; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì.

2. Công tác hành chính, lễ tân

2.1. Công tác hành chính

a) Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường;

b) Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký, phê duyệt;

c) Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường;

d) Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác;

đ) Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến tận các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này;

e) Quản lý các con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính;

g) Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành;

h) Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định;

i) Phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương và đề án phát triển Trường.

k) Đặt mua, tiếp nhận và phân phối báo chí cho các đơn vị theo quy định hàng ngày; mua các ấn phẩm văn hoá phục vụ các dịp lễ tết, các cuộc thăm hỏi, chúc mừng, hiếu, hỉ theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

l) Trình duyệt danh mục và mua sắm văn phòng phẩm, tạp phẩm, báo chí phân phối cho Lãnh đạo Trường và các đơn vị thuộc Trường. Mua các ấn phẩm văn hóa, phục vụ các dịp lễ tết, các cuộc thăm hỏi, chúc mừng theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

m) Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư cho các đơn vị thuộc Nhà trường;

n) Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ;

o) Trích sao, xác minh tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu sử dụng của các đơn vị trong Trường, cá nhân;

p) Cấp giấy giới thiệu đi đường cho viên chức, sĩ quan, người lao động được cử đi công tác ngoài Trường. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường;

q) Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong Nhà trường. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu cần phải lưu trữ theo quy định của Nhà nước;

r) Theo dõi và giám sát công tác cải cách hành chính của tất cả các đơn vị trong Trường.

2.2. Lễ tân

a) Tổ chức việc lễ tân và tiếp khách của lãnh đạo Nhà trường;

b) Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Nhà trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc;

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Nhà trường để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường;

d) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiên đi lại phục vụ hoạt động, công tác chung của Nhà trường và của Ban Giám hiệu;

đ) Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện và thanh toán chế độ công tác phí cho Ban Giám hiệu;

e) Quản lý các hội trường, phòng họp, phòng Ban Giám hiệu, phòng Chủ tịch Hội đồng trường, phòng tiếp khách, nhà khách, hệ thống văn phòng làm việc của nhà trường;

f) Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị bố trí, sắp xếp và quản lý nơi để xe của khách, viên chức, sỹ quan, người đúng quy định;

g) Thực hiện các công việc hiếu, hỷ theo quy định của Nhà trường;

h) Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm viếng, chúc mừng trong và ngoài Nhà trường;

i) Điều hành kế hoạch hoạt động xe ô tô, đảm bảo đưa đón cán bộ đi công tác đúng giờ, đúng kế hoạch theo lộ trình được giao.

2.3. Công tác khác

Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tế, Hiệu trưởng giao sẽ thêm một số nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng hoạt động chung của Nhà trường./.
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Đặng Đình Dũng Phó Trưởng phòng - phụ trách Giảng viên Viên chức
2 Đặng Thị Kim Ngân Phó Trưởng phòng Giảng viên chính Viên chức
3 Tạ Thị Hương   Chuyên viên Viên chức
4 Nguyễn Quốc Hùng   Nhân viên HĐLĐ 68
5 Phạm Thị Ngọc Tuyết   Chuyên viên Viên chức
6 Hoàng Thị Châu   Chuyên viên Viên chức
7 Nguyễn Thị Nghĩa   Nhân viên HĐLĐ 68
  Ghi chú: vị trí Trưởng phòng : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01