Khoa Huấn luyện thể thao

1. Vị trí và chức năng

Khoa Huấn luyện thể thao là đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học; công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác quản lý đào tạo

- Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện công tác giảng dạy đảm bảo về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy theo quy định và kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học; tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững công tác đào ngành Huấn luyện thể thao đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Xây dựng chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học thông qua hội đồng khoa học đào tạo và trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức và quản lý quá trình đào tạo theo chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các quy định về đào tạo ngành Huấn luyện thể thao; phối hợp với các bộ phận chức năng của Trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

 - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học hàng năm đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chỉ tiêu đã được xác định.

- Tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký môn học, lập danh sách lớp; xây dựng kế hoạch giảng dạy từng kỳ, từng năm học, lập thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy; quản lý và phân công giảng viên thực hiện kế hoạch giảng dạy.

- Phối hợp liên kết các đơn vị để tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và mục tiêu đào tạo của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định danh sách trúng tuyển; quyết định công nhận tốt nghiệp; quyết định cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ cho các loại hình đào tạo do Khoa quản lý; phối hợp tổ chức khai giảng, bế giảng trao bằng tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc Khoa quản lý.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hợp đồng giảng dạy và thanh lý hợp đồng trong quá trình đào tạo theo quy định hiện hành.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng để thành lập Hội đồng đánh giá đề cương; Hội đồng chấm khóa luận; Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp… và các hội đồng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

- Quản lý bảng điểm gốc của các môn học, cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành môn học.

- Chủ trì việc theo dõi và tổng hợp số giờ dạy, chế độ đãi ngộ cho giảng viên khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho các đối tượng thuộc Khoa quản lý.

- Tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ sung kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh.

- Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra và Pháp chế tổ chức phúc khảo điểm thi, kiểm tra (nếu có).

- Phối hợp với các khoa triển khai thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch của Trường.

b) Công tác nghiên cứu khoa học

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên.

- Chủ động hoặc liên kết với các đơn vị có liên quan tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và các đề tài, dự án khác.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học đặc thù theo nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp ngoài trường.

- Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế; đào tạo với nghiên cứu khoa học; tổ chức sinh hoạt ngoại khoá thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

c) Công tác kết nối, phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ khác

- Tổ chức triển khai công tác kết nối và phục vụ cộng đồng theo kế hoạch của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện hoạt động tư vấn chương trình bồi dưỡng kiến thức Huấn luyện thể thao theo nhu cầu của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

Tính đến ngày 6/2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh nghề nghiệp

Viên chức/ HĐLĐ

  1.  

Mai Tú Nam

TK

GVC

Viên chức

  1.  

Nguyễn Mạnh Đạt

 

GV

Viên chức

  1.  

Nguyễn Thị Thu

 

GVC

Viên chức

  1.  

Nguyễn Doãn Vũ

 

GV

Viên chức

  1.  

Trần Chí Công

 

GV

Viên chức

  1.  

Trần Đình Phòng

 

GV

Viên chức

  1.  

Cao Hoài Anh

 

GV

Viên chức

  1.  

Nguyễn Văn Tuyền

 

GV

HĐLĐ