Sứ mạng - tầm nhìn - giá trị

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16 /QĐ-ĐHSPTDTTHN-HĐT, ngày 26./10/2020 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

 

1. Sứ mạng

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục thể chất, thể dục thể thao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giáo dục thể chất, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030 sẽ trở thành trường đa ngành, có uy tín về đào tạo giáo dục thể chất, thể dục thể thao; giáo dục quốc phòng và an ninh; chăm sóc sức khỏe, đào tạo tài năng thể thao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

3. Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Mô phạm - Sáng tạo - Phát triển.

4. Triết lý giáo dục

Cùng nhau kiến tạo cơ hội.