Khoa Y học TDTT

Điều 1. Vị trí pháp lý, chức năng

Khoa Y học TDTT là đơn vị trực thuộc BGH Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, do Hiệu trưởng quyết định thành lập, có chức năng quản lý chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, quản lý giảng viên, người lao động, cơ sở vật chất của đơn vị và phối hợp với các đơn vị quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

2. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo của Ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan đmả bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Khoa, Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị, cơ sở có liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động

6. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.

7. Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường quản lý và hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu, việc làm, qua đó giúp người học phát huy được năng lực chuyên môn, phẩm chất cá nhân cho công việc khi ra trường

8. Quản lý phòng học được giao và cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập, thực hiện vệ sinh khu vực giảng dạy theo sự phân công đảm bảo công tác đào tạo của Khoa

9. Tham gia các nhiệm vụ khác khi được Trường phân công; phối hợp với các đơn vị trương Trường thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đối ngoại theo định hướng của Trường.
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Đỗ Anh Tuấn Trưởng khoa Giảng viên chính Viên chức
2 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trưởng bộ môn Giảng viên Viên chức
11 Nguyễn Tiến Lợi Trưởng bộ môn Giảng viên chính Viên chức
3 Nguyễn Thị Thoa   Giảng viên Viên chức
4 Quách Thị Ngọc Hà   Giảng viên Viên chức
5 Trần Đình Tường   Giảng viên Viên chức
6 Đặng Hải Linh   Giảng viên Viên chức
7 Phạm Ngọc Quân   Giảng viên HĐLĐ
8 Nguyễn Phương Linh   Giảng viên Viên chức
9 Hoàng Lê Minh   Giảng viên HĐLĐ
10 Lê Đức Chương   Giảng viên cao cấp Viên chức
Ghi chú: vị trí phó trưởng khoa : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01