Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, tiền thân là Trường Thể dục Thể thao, thuộc Bộ Giáo dục, thành lập ngày 27/02/1961, tại Quyết định số 99/QĐ, ngày 27/02/1961.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Trường đã có nhiều lần được thay đổi tên gọi cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Ngày 04/11/1961, Trường được đổi tên thành: Trường Trung cấp Thể dục Thể thao tại Quyết định số 790/QĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Đầu năm 1967, Bộ Giáo dục Quyết định định đổi tên thành Trường Sư phạm Trung cấp Thể dục Thể thao, tại Quyết định số 102/QĐ, ngày 03/4/1967.

Năm 1968, Bộ Giáo dục thành lập tại Trường Sư phạm Thể dục Trung ương lớp Âm nhạc, tại Quyết định số 191/QĐ, ngày 06/6/1968.

Năm 1970, Bộ Giáo dục thành lập phân hiệu Hệ sư phạm Họa và thành lập phân hiệu Hệ sư phạm Nhạc, đặt trong hệ của Trường Sư phạm Thể dục Trung ương tại Quyết định số 164/QĐ, ngày 07/3/1970.

Sau khi Trường có thêm 02 phân hiệu Hệ Sư phạm Nhạc và Hệ Sư phạm Họa, cuối năm 1971, Bộ Giáo dục có Quyết định số 1499/QĐ, ngày 27/12/1971, đổi tên Trường Sư phạm Thể dục Trung ương thành Trường Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương.

Năm 1972, Bộ Giáo dục ban hành Quyết định số 731/QĐ, ngày 18/10/1972, chia tách Trường Sư phạm Thể dục, Nhạc, Họa Trung ương thành 02 trường: Trường Sư phạm Thể dục Trung ương và Trường Sư phạm Nhạc, Họa Trung ương.

Năm 1973, Bộ Giáo dục ký quyết định hủy bỏ quyết định số 731/QĐ, ngày 18/10/1972 về việc chia tách Trường Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương thành 02 trường nói trên, trở lại thành một trường theo tên gọi cũ là: Trường Sư phạm Thể dục-Nhạc-Họa Trung ương, tại Quyết định số 209/QĐ, ngày 31/3/1973.

Năm 1981, Trường được nâng cấp và đổi tên thành: Trường Cao đẳng sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương.

Năm 1985, Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung ương thành 02 trường, đó là: Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương số 1 và Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương tại Quyết định số 261/HĐBT, ngày 07/11/1985

Năm 2003, Trường được Thủ tướng Chính phủ nâng cấp và đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương số 1 thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây tại Quyết định số 83/QĐ-TTg, ngày 05/5/2003.

Năm 2008, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội tại Quyết định số 1647/QĐ-TTg, ngày 14/11/2008