09/10/2021
Thi tuyển sinh sau đại học, đại học, VLVH (Trong trường và ngoài trường)
09/10/2021
Thanh toán tiền dịch vụ vệ sinh môi trường
09/10/2021
Thanh toán dịch vụ công (Tiền điện, nước)
09/10/2021
Thanh toán tiền coi thi, đánh phách, nhập điểm, chỉ đạo thi và quản lý thi kết thúc học phần các hệ: đại học chính qui.
09/10/2021
Thanh toán tiền chấm bài các hệ đào tạo: chính qui, từ xa, vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học
09/10/2021
Thanh toán sinh hoạt phí cho Lưu học sinh diện Hiệp định
09/10/2021
Thanh toán các khoản khác (nếu có) khi học sinh nghỉ học, thôi học tại trường
09/10/2021
Thanh toán học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội
09/10/2021
Thanh toán Tiền điện thoại khoán hàng tháng
09/10/2021
Thanh toán khen thưởng cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua năm học