Thanh toán các khoản khác (nếu có) khi học sinh nghỉ học, thôi học tại trường

Thủ tục

: Thanh toán các khoản khác (nếu có) khi học sinh nghỉ học, thôi học tại trường

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Thanh toán chậm nhất vào ngày mùng 5 của tháng tiếp theo trước tháng nghỉ học.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán của Trường THSP;

2. Giấy đề nghị rút của Phụ huynh học sinh;

3. Bản xác nhận đã nộp tiền của học sinh;

4. Quyết định nghỉ học của Trường

5. Chứng từ liên quan;

3. Thời gian giải quyết

Thanh toán chậm nhất vào ngày mùng 5 của tháng tiếp theo trước tháng nghỉ học.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 1, 2: ký người đề nghị, có xác nhận trưởng đơn vị;

- Mục 3: Có xác nhận của các cán bộ phòng KHTC có liên quan.

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)