Thanh toán khen thưởng cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua năm học

Thủ tục

: Thanh toán khen thưởng cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua năm học

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Chậm nhất 30/11 hàng năm;

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán;

2. Bảng tổng hợp danh sách các đơn vị;

3. Danh sách ký nhận tiền của mỗi đơn vị;

4. Quyết định công nhận các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu;

3. Thời gian giải quyết

Chậm nhất 30/11 hàng năm;

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 1: P.HCTH lập và ký xác nhận Trưởng ban chính sách nhà trường;

- Mục 2 và 3: Ký người lập, ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)