Thanh toán tiền chấm bài các hệ đào tạo: chính qui, từ xa, vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học

Thủ tục

: Thanh toán tiền chấm bài các hệ đào tạo: chính qui, từ xa, vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc chấm thi học kỳ;

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1.       Bảng kê số lượng bài đã chấm;

2.       Bảng tổng hợp thanh toán toàn trường;

3.       Giấy đề nghị thanh toán;

3. Thời gian giải quyết

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc chấm thi học kỳ;

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Cán bộ ký, ghi rõ số bài chấm bằng số và bằng chữ;

- Ký xác nhận trưởng khoa và Trưởng đơn vị của hệ chấm bài tương ứng (ĐT, SĐH);

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)