Thanh toán dịch vụ công (Tiền điện, nước)

Thủ tục

: Thanh toán dịch vụ công (Tiền điện, nước)

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Chậm nhất 1 ngày sau khi nhận được hóa đơn tài chính từ các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi tới.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán;

2. Biên bản ghi chỉ số công tơ hàng tháng có phòng KHTC xác nhận;

3. Giấy thông báo tiền điện, nước hoặc Hóa đơn tài chính;

3. Thời gian giải quyết

Thanh toán theo học kỳ và đợt học;

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- ký người đề nghị và xác nhận trưởng đơn vị; phê duyệt Hiệu trưởng, phụ trách phòng KHTC

- lập theo mẫu tại phòng KHTC

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)