Thanh toán tiền dịch vụ vệ sinh môi trường

Thủ tục

: Thanh toán tiền dịch vụ vệ sinh môi trường

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Thanh toán hàng tháng.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị cung cấp dịch vụ;

2. Tờ trình thanh toán;

3. Hợp đồng nguyên tắc;

4. Quyết định phê duyệt kết quả xét thầu;

5. Biên bản nghiệm thu tháng;

6. Hóa đơn tài chính;

7. Bản sao kế hoạch thuê dịch vụ;

3. Thời gian giải quyết

Thanh toán hàng tháng.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- ký người đề nghị và xác nhận trưởng đơn vị; phê duyệt Hiệu trưởng, phụ trách phòng KHTC

- lập theo mẫu tại phòng KHTC

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)