Thanh toán học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội

Thủ tục

: Thanh toán học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Thanh toán theo học kỳ;

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Tờ trình thanh toán;

3. Danh sách nhận tiền học bổng theo lớp;

4. Quyết định cấp học bổng

3. Thời gian giải quyết

Thanh toán theo học kỳ;

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

Mục 1: người đề nghị thanh toán và ký xác nhận trưởng phòng PCTCT-HSSV;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)