09/10/2021
Thanh toán kinh phí khen thưởng công nhận đạt danh danh GS, PGS, NGND, NGƯT
09/10/2021
Thanh toán quảng cáo, đăng thông tin
09/10/2021
Thanh toán dịch vụ thuê ngoài
09/10/2021
 Thanh toán Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân các đơn vị
09/10/2021
Thanh toán Tiếp khách
09/10/2021
Thanh toán Sửa chữa máy móc, thiết bị, CCDC của đơn vị (Trường hợp thuê dịch vụ sửa chữa bên ngoài)
09/10/2021
thủ tục Thanh toán cho Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán kinh phí xuất bản, phát hành Tạp chí Khóa học của Trường
09/10/2021
Thủ tục Thực hành, thực tế chuyên môn, thực tập thiên nhiên, kiến tập, thực tập cuối khóa, thực tập tốt nghiệp, rèn nghề, thực tập nghề, thực tế,...
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán kinh phí xuất bản giáo trình