09/10/2021
Thủ tục Biên soạn, nghiệm thu chương trình, tài liệu giáo trình đại học
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán các hội thi cấp Khoa và cấp Trường
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán tiền ra đề cho ngân hàng đề thi các học phần
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán chấm chuyên đề NCS, thẩm tra quá trình đào tạo, chấm chuyên đề nghiên cứu sinh
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ
09/10/2021
Thủ tụcThanh toán thỉnh giảng sau đại học
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán thỉnh giảng đại học chính qui.
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán kinh phí tổ chức hội đồng nghiệm thu / đánh giá giữa kỳ của đề tài các cấp không bao gồm đề tài NCKH cấp Trường
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán kinh phí tổ chức hội đồng nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường
09/10/2021
Thủ tục Thanh toán các hoạt động thuê khoán chuyên môn trong đề tài NCKH