Thanh toán Tiền điện thoại khoán hàng tháng

Thủ tục

: Tiền điện thoại khoán hàng tháng

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: - P.TCCB lập chứng từ, nộp về P.KHTC chậm nhất ngày 5 hàng tháng.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán;

2. Danh sách nhận tiền các loại;

3. Bảng tổng hợp thanh toán các khoản mục tiền điện thoại (có số tài khoản tại ngân hàng đổ lương của từng người - 03 bản và gửi file mềm);

3. Thời gian giải quyết

- P.TCCB lập chứng từ, nộp về P.KHTC chậm nhất ngày 5 hàng tháng.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 1: Ghi rõ ngày tháng lập, ký người lập và xác nhận trưởng đơn vị.

- Mục 2 và 3: ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ.

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)