Thi tuyển sinh sau đại học, đại học, VLVH (Trong trường và ngoài trường)

Thủ tục

: Thi tuyển sinh sau đại học, đại học, VLVH (Trong trường và ngoài trường)

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Nộp chậm nhất 5 ngày trước ngày tổ chức kỳ thi.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Thông báo tổ chức kỳ thi;

2. Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh;

3. Các thông tin về số lượng học sinh.

4. Dự toán kinh phí;

5. Giấy đề nghị tạm ứng;

6. Lịch thi;

(Kèm giấy giao nhận chứng từ)

7. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

3. Thời gian giải quyết

Nộp chậm nhất 5 ngày trước ngày tổ chức kỳ thi.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Ký người đề nghị và xác nhận trưởng đơn vị; phê duyệt Hiệu trưởng, phụ trách phòng KHTC

- Lập theo mẫu tại phòng KHTC

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

2. Giấy đề nghị tạm ứng

3. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)