Thủ tục Thanh toán kinh phí xuất bản, phát hành Tạp chí Khóa học của Trường

Thủ tục

Thanh toán kinh phí xuất bản, phát hành Tạp chí Khóa học của Trường

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao của số in ấn.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán;

2. Dự toán kinh phí;

3. Bảng tổng hợp quyết toán kinh phí;

4. Bản sao duyệt giá in ấn;

5. Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn;

6. Hợp đồng in ấn;

7. Biên bản bàn giao, nghiệm thu;

8. Hóa đơn tài chính;

9. Biên bản thanh lý;

10. Danh sách tác giả nộp tiền đăng bài;

11. Chứng từ khác: Danh sách chi tiền các loại, hóa đơn khác nếu có, ...;

3. Thời gian giải quyết

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao của số in ấn.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 1: ký người lập và xác nhận đơn vị;

- Mục 2 và 3: ký người lập, xác nhận trưởng đơn vị, ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ;

- Mục 8: ký ghi rõ họ tên, ghi mã số thuế trường Đại học .....;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)