Thanh toán quảng cáo, đăng thông tin

Thủ tục

: Thanh toán quảng cáo, đăng thông tin

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

:

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

2. Giấy đề nghị thanh toán;

3. Tờ trình đăng quảng cáo;

4. Hợp đồng quảng cáo: 2 bản;

5. Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: 2 bản;

6. Hóa đơn tài chính;

7. Trang bìa và trang có nội dung của số báo đã được đăng;

3. Thời gian giải quyết

Chậm nhất 10 ngày sau ngày kết thúc công việc.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 1 và 2: ký người đề nghị và xác nhận trưởng đơn vị;

- Mục 3 có phê duyệt của Hiệu trưởng;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)