Thanh toán Sửa chữa máy móc, thiết bị, CCDC của đơn vị (Trường hợp thuê dịch vụ sửa chữa bên ngoài)

Thủ tục

Sửa chữa máy móc, thiết bị, CCDC của đơn vị (Trường hợp thuê dịch vụ sửa chữa bên ngoài)

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: - Nộp hồ sơ chậm nhất 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc nghiệm thu, sửa chữa và thanh lý hợp đồng.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

2. Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị có máy móc/thiết bị/CCDC hư hỏng;

4. Tờ trình thanh toán đơn vị sửa chữa;

5. Giấy báo hỏng thiết bị;

6. Biên bản khảo sát thiết bị / công cụ / dụng cụ hỏng;

7. Tờ trình sửa chữa thiết bị;

8. Báo giá của 3 đơn vị cung cấp dịch vụ;

9. Biên bản xét chọn giá;

10. Quyết định chỉ định thầu;

11. Hợp đồng;

12. Biên bản nghiệm thu;

13. Hóa đơn tài chính;

14. Biên bản thanh lý;

3. Thời gian giải quyết

- Nộp hồ sơ chậm nhất 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc nghiệm thu, sửa chữa và thanh lý hợp đồng.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 3, 4: có chữ ký người đề nghị, xác nhận trưởng đơn vị;

- Mục 5, 6, 7 và 12: có xác nhận của phòng Quản trị và Đầu tư, phòng KHTC và BGH;

- Mục 13: ký và ghi rõ người đại diện đơn vị sửa chữa, ghi mã số thuế trường ( ............);

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)