Thanh toán Tiếp khách

Thủ tục

: Tiếp khách

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

: Muộn nhất 5 ngày kể từ ngày tiếp khách.

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị tạm ứng;

2. Giấy đề nghị thanh toán;

3. Kế hoạch tiếp khách;

4. Hóa đơn tài chính;

3. Thời gian giải quyết

Muộn nhất 5 ngày kể từ ngày tiếp khách.

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

Mục 1 và 2 có chữ ký người lập, xác nhận của trưởng đơn vị;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

2. Giấy đề nghị tạm ứng

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)