Chi đoàn vào (Đoàn công tác nước ngoài về làm việc tại Trường)

Thủ tục

Chi đoàn vào (Đoàn công tác nước ngoài về làm việc tại Trường)

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

Nộp chậm nhất trước ngày khách đến 5 ngày;

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

 - Ký và xác nhận trưởng đơn vị;

  - Hóa đơn tài chính ký và ghi rõ họ tên. Điền mã số thuế của Trường ( ...).

 - Lập theo mẫu tại phòng KHTC;

3. Thời gian giải quyết

Nộp chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt làm việc;

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị tạm ứng;

2. Giấy thanh toán tạm ứng;

3. Dự toán kinh phí đoàn vào;

4. Chứng từ phát sinh: hóa đơn tài chính, ....;

5. Tờ trình đón đoàn;

6. Kế hoạch làm việc;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị tạm ứng;

2. Giấy thanh toán tạm ứng;

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)