Mua sắm vật tư, thiết bị có giá trị từ 5.000.000 đến 20.000.000 đồng;

Thủ tục

Mua sắm vật tư, thiết bị có giá trị từ 5.000.000 đến 20.000.000 đồng;

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

:: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu;

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- ký người đề nghị và xác nhận trưởng đơn vị; phê duyệt Hiệu trưởng, phụ trách phòng KHTC

- ký và ghi rõ họ tên người mua hàng; ghi mã số thuế trường ( ............);

- lập theo mẫu tại phòng KHTC

3. Thời gian giải quyết

: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị tạm ứng của đơn vị

2. Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị

3. Kế hoạch mua sắm;

4. Dự toán kinh phí;

5. Báo giá của đơn vị cung cấp;

6. Hợp đồng (2 bản);

7. Biên bản nghiệm thu bàn giao (2 bản);

8. Biên bản bàn giao tài sản / Phiếu nhập kho CCDC;

9. Biên bản thanh lý hợp đồng;

10. Phiếu bảo hành, CO, CQ (Nếu có);

11. Hóa đơn tài chính;

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

2. Đề nghị tạm ứng

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)