Tin tức sự kiện

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm học 2021-2022.


Những ngày này, khuôn viên toàn trường trang hoàng cờ hoa rực rỡ; lắp đặt khẩu hiệu, pano tuyên truyền kỷ niệm sinh nhật Bác. Hệ thống truyền thanh nội bộ của Trường được tăng cường nội dung tuyên truyền, tập trung vào chủ đề về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế: tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với 7 năm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của Trường. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt"….

TS. Phùng Xuân Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy chỉ đạo bên cạnh các hoạt động tuyên truyền là chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng chuỗi hoạt động gồm chương trình dâng hương tại Đường mòn Hồ Chí Minh. Các hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, sĩ quan, người lao động, người học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt Nhà trường đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến cuối năm học nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường và từng đơn vị
BAN BIÊN TẬP