Khoa học công nghệ

Thông báo số 3 vv tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực thể dục thể thao, lần thứ VIII năm 2022

Thông báo Số 390/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 05/8/2022 vv tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực thể dục thể thao, lần thứ VIII năm 2022