Khoa học công nghệ
13/06/2024
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học_ ĐHSP TDTT HCM
04/06/2024
303-TB kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022, 2023
22/05/2024
Báo cáo kết quả tuyển chọn chủ trì B2025_TDH
16/05/2024
Quyết định thành lập hội đồng tuyển chọn chủ trì B2025
03/04/2024
Thông báo thu hồ sơ báo cáo tổng kết/báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở, tập bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo đến hạn nghiệm thu năm học 2023-2024
03/04/2024
Thông báo thu hồ sơ bài báo được tính giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của cán bộ, giảng viên năm học 2023-2024
29/11/2023
Quyết định về việc thông qua thuyết minh đề tài KH&CN, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của CB, GV năm học 2023-2024
05/04/2024
Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, Biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo Năm học 2024-2025
08/03/2024
Thông báo số 2 tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp trường lần thứ VI