Khoa học công nghệ

Tài liệu Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, thể dục thể thao, đáp ứng chương trình phổ thông năm 2018”

Quý đại biểu tải: Tài liệu Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, thể dục thể thao, đáp ứng chương trình phổ thông năm 2018” tại đây