60 năm

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội mở ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ đại học

Ngày 26/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 4454/QĐ-BGDĐT, do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ký, cho phép trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ đại học với mã ngành: 7340208.

Theo nội dung của quyết định, Trường xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng đối với ngành học được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện việc đánh giá chất lượng, kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5, Điều 33, Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung).