Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên

Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Quản lý hoạt động khoa học – Hợp tác quốc tế và hoạt động thư viện.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1.  Công tác quản lý khoa học

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về hoạt động khoa học. Trình Hiệu trưởng phê chuẩn ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học, hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

b) Hướng dẫn các trung tâm, khoa, bộ môn lập kế hoạch, thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

c) Chủ trì tổ chức đăng ký và nghiệm thu các đề tài NCKH hàng năm. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài NCKH, phối hợp với các đơn vị liên quan, giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị của các đề tài và có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng kỳ hạn;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; tổng kết công tác nghiên cứu khoa học hàng năm. Hỗ trợ các trung tâm, khoa, bộ môn tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học (nếu có);

đ) Mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất. Tham gia vào những đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước;

e) Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của Trường;

f) Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ;

g) Là đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, thẩm định nội dung giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo và các học liệu phục vụ công tác đào tạo;

h) Chủ trì tổ chức hướng dẫn công tác NCKH và tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên, xây dựng mẫu thuyết minh, báo cáo tổng kết khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Trình Hiệu trưởng xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có giá trị;

i) Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu khóa luận tốt nghiệp sinh viên;

j) Phối hợp với Viện nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học vận động tổ chức công tác thẩm định các đề tài NCKH cấp Nhà nước cấp Bộ, cấp cơ sở, thẩm định nội dung bản tin, tạp chí khoa học;

k) Thu thập bài viết, biên tập và phát hành thông tin khoa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Trường;

l) Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các viên chức, sĩ quan, người lao động, người học trong Nhà trường;

2.2.  Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại

a) Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm;

b) Quản lý hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, mời chuyên gia giảng dạy, tham gia các dự án với nước ngoài;

c) Quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập và rèn luyện tại trường theo quy định hiện hành;

d) Tư vấn cho Hiệu trưởng tiến hành các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học với nước ngoài; tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết;

đ) Làm các thủ tục: Hộ chiếu, visa, giấy mời và các thủ tục có liên quan cho Bam Giám hiệu và viên chức của Nhà trường khi đi ra nước ngoài công tác; các thủ tục mời các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Trường; các thủ tục liên quan Lưu học sinh đến học tập tại Trường;

e) Tổ chức dịch thuật các văn bản hợp tác quốc tế của Trường, tài liệu chuyên môn tham khảo phục vụ cho đào tạo từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;

f) Tư vấn, hỗ trợ thông tin về quan hệ hợp tác quốc tế, thông tin khoa học cho các đơn vị và cán bộ viên chức của Nhà trường;

g) Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Trường;

h) Phiên dịch và tổ chức dịch thuật tài liệu chuyên môn, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khi có người nước ngoài tham dự; tổ chức thực hiện các chương trình dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

2.3. Công tác thư viện

a) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trư­­ờng; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá thư­­ viện nhằm tăng cư­ờng khả năng l­­ưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nư­­ớc và quốc tế. Th­­ường xuyên chăm lo công tác bồi dư­­ỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thư­­ viện viên;

b) Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, giáo trình, tài liệu, tạp chí (trong và ngoài nư­­ớc);

c) Quản lý, tổ chức các phòng đọc phục vụ viên chức, người lao động và người học. Có kế hoạch xây dựng, mở rộng phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc;

d) Tổ chức hư­­ớng dẫn bạn đọc đặc biệt là các sinh viên mới vào Tr­­ường sử dụng thư­­ viện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong cán bộ, viên chức, người lao động và người học;

đ) Thu nhận lưu chiểu những ấn phẩm do Nhà trường xuất bản, bao gồm: Sách, giáo trình, Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ; Các đề tài NCKH, Dự án đã được nghiệm thu; Kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu, bài giảng điện tử và các loại hình tài liệu khác do cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường thực hiện;

e) Khai thác và ứng dụng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện;

f) Tăng cư­­ờng công tác khai thác, cập nhật thông tin, sưu tầm các tài liệu tham khảo chuyên khảo trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo;

g) Đảm bảo tổ chức tốt việc cho bạn đọc m­­ượn sách, báo, tài liệu, giáo trình phục vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học mư­­ợn tài liệu, giáo trình đúng đối t­­ượng, quy định và kịp thời. Cấp thẻ th­­ư viện cho viên chức, sĩ quan, người lao động và người học (nếu có);

h) Định kỳ hàng năm ra thông tin thư­­ mục cung cấp cho các đơn vị trong Trường nội dung tóm tắt của tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình mới;

i) Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa Thư viện; có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong Trường; tổ chức phục vụ bạn đọc theo quy định của Nhà nư­­ớc và theo yêu cầu của Ban Giám hiệu (hoặc Hội đồng Nhà trư­­ờng);

j) Phối hợp với các đơn vị Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên, các Khoa, bộ môn xây dựng kế hoạch rà soát in, tái bản giáo trình, học liệu phục vụ công tác đào tạo.

2.4. Công tác khác

Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tế, Hiệu trưởng sẽ giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng hoạt động chung của Nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng./.