Báo cáo kết quả thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021

Số ký hiệu 718/BC-ĐHSPTDTTHn Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực