Viện Nghiên cứu GDTC và Y học TDTT

1. Chức năng

 

a) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hoạt động liên quan đến sử hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về Giáo dục thể chất và Y học vận động; tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Giáo dục thể chất và Y học vận động.

b) Thực hiện các nhiệm vụ về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc; bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, viên chức, sĩ quan, người lao động Nhà trường; đảm bảo vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường trong khu vực Trường;

c) Liên kết hợp tác triển khai các công việc liên quan đến quốc tế, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học vận động

a) Trình Hiệu trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất và Y học vận động.

c) Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất và Y học vận động vào đời sống;

d) Tư vấn sử dụng hợp lý các hoạt động TDTT, Y học vận động hợp lý và sức khoẻ cho các đối tượng;

đ) Tư vấn phản biện xã hội về Giáo dục thể chất và Y học vận động;

e) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nội dung Y học vận động cho các đối tượng.

g) Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Thư viện tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về Giáo dục thể chất và Y học vận động;

h) Chuyển giao công nghệ các nghiên cứu khoa học và ứng dụng của Viện cho các đối tác;

i) Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đào tạo;

k) Tổ chức hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định và thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học khi được Hiệu trưởng giao Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy định của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

2.2. Công tác Y tế

a)  Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học;

b) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên Nhà trường, cụ thể:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường;

-  Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ nhân viên và sinh viên;

- Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;

- Phục hồi chức năng ban đầu cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và người lao động theo thẩm quyền của Trạm y tế cơ sở, và là cơ sở thực hành về y học vận động;

c) Tổ chức trực 24/24 giờ hàng ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật); cấp giấy kiến tập, nghỉ học cho học sinh, sinh viên;

d) Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế;

đ) Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống (HIV/AIDS), các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học;

e) Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác;

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn;

g) Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

h) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ Y HỌC THỂ THAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Nguyễn Văn Đông Trạm trưởng trạm y tế Bác sĩ Viên chức
2 Kiều Thị Mùi   Y sĩ Viên chức
3 Phạm Thị Hân   Dược sĩ Viên chức
4 Nguyễn Thị Loan Phượng   Y sĩ Viên chức
5 Nguyễn Quang Linh   Y sĩ HĐLĐ
6 Dương Nguyễn Phúc   Y sĩ Viên chức