Đấu thầu, mua sắm công

VĂN BẢN KHIẾU NẠI TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN

VĂN BẢN KHIẾU NẠI TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Trích yếu

 1.  

 

 

Danh mục văn bản quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo

 1.  

02/2011/QH13

11/11/2011

Luật Khiếu nại

 1.  

Chỉ thị 14/CT-TTg

18/5/2012

Chỉ thị số 14 Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 1.  

Thông tư 06/2013/TT-TTCP

30/9/2013

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

 1.  

42/2013/QH13

25/11/2013

Luật Tiếp công dân

 1.  

Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT

18/12/2013

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD&ĐT

 1.  

35/CT-TW

26/5/2014

Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 1.  

Nghị định 64/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân

 1.  

Thông tư 07/2013/TT-Cp

31/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

 1.  

Thông tư 06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân

 1.  

25/2018/QH14

12/6/2018

Luật Tố cáo

 1.  

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

13/11/2018

Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bản thành phố Hà Nội

 1.  

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

10/4/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

 1.  

Chỉ thị số 10/CT-TTg

22/4/2019

Chỉ thị số 10 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 1.  

Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT

30/12/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD&ĐT

 1.  

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại