Trung tâm Bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện

1. Vị trí và chức năng

Là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội có chức có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý chuyên môn về các lĩnh vực:

- Đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất và các lĩnh vực liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Nhà trường.

- Đào tạo và nghiên cứu khoa học về giáo dục thể chất, thể dục thể thao và các chuyên môn thuộc đơn vị quản lý theo chương trình của Nhà trường;

- Quản lý, khai thác các nguồn lực tổ chức các sự kiện trong và ngoài trường;

- Trung tâm sử dụng con dấu và tài khoản riêng khi có đủ các điều kiện theo quy định;

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1.Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

a) Xây dựng, đề xuất kế hoạch, chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Giáo dục thể chất và các lĩnh vực liên quan trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, biên soạn và lựa chọn giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học…. cho cán bộ, công chức, viên chức, người học theo nhu cầu xã hội

d) Xây dựng kế hoạch, điều hành và tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người học.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường cấp chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2.2. Công tác giảng dạy

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của đơn vị; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;  Cử viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng tại các cơ sở liên kết đào tạo;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Trung tâm và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng;

f) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình hoạt động của Trường.

g) Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm;

h) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại Trung tâm theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao.

2.3. Công tác tổ chức sự kiện

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện các sự kiện trong và ngoài trường.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện các lớp kỹ năng cho các đối tượng theo nhu cầu của xã hội.

c) Chủ động khai thác triệt để các điều kiện về nhân lực và vật lực để tạo nguồn thu cho quỹ phúc lợi nhà trường

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
 
      Tính đến ngày 30/7/2022
 
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Nguyễn Văn Hoàng Giám đốc TT Giảng viên chính Viên chức
2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc TT Giảng viên chính Viên chức
3 Hoàng Minh Thuỷ   Giảng viên Viên chức
4 Lê Duy Linh   Giảng viên Viên chức
5 Nguyễn Đình Tăng Kỳ   Chuyên viên Viên chức