Phòng Tổ chức cán bộ & Truyền thông

1. Vị trí

Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ;  Công tác chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng và kỷ luật;  Công tác pháp chế; Công tác quân sự địa phương; Công tác truyền thông.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

a) Tham mưu xây dựng các phương án kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà trường theo quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường như: xây dựng đề án, thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ; thành lập các hội đồng; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Nhà trường;

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế để trình Bộ từng năm và lâu dài, triển khai việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho từng đơn vị  theo quy định;

c) Xây dựng ví trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Nhà nước;

d) Tham mưu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ; chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ cho các chức vụ thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm;

đ) Quản lý hồ sơ, lý lịch của viên chức, người lao động trong toàn Trường;

e) Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, thi tuyển viên chức mới, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng làm việc lâu dài, ngắn hạn, mùa vụ, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

g) Tổ chức việc tuyển chọn viên chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước trình Hiệu trưởng quyết định theo quy định của Nhà nước.

2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

a) Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị, tư tưởng đối với viên chức, người lao động, người học. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức, người lao động theo yêu cầu; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng của viên chức, người lao động trong Trường để phản ánh kịp thời cho Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, đồng thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong viên chức và người lao động;

b) Chủ trì các buổi học tập, sinh hoạt, chính trị cho viên chức, người lao động nhằm quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.4. Công tác chế độ chính sách - Thi đua, khen thưởng và kỷ luật

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định hiện hành;

b) Theo dõi, tổ chức xét duyệt nâng bậc lương hàng năm, các loại chế độ phụ cấp; thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thi tay nghề, bậc thợ cho viên chức theo quy định của Nhà nước để Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép năm; làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hưởng trợ cấp một lần… cho viên chức, người lao động theo quy định hiện hành;

d) Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch tài chính đánh giá phân loại mức hưởng công tăng thêm (nếu có); chế độ làm thêm giờ khối hành chính, thừa giờ của giảng viên;

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý về an toàn và bảo hộ lao động của viên chức, người lao động Nhà trường;

e) Là đầu mối để làm chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động (ốm đau, thai sản, BHTT, BHYT…). Tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho viên chức, người lao động;

g) Giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệu vụ đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm theo quy định;

h) Là đầu mối chính tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với viên chức, người lao động;

) Phối hợp với các đơn vị hữu quan để lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng cho viên chức, người lao động;

) Phối hợp cùng các đơn vị để nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng viên chức, người lao động để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ.

2.5. Công tác pháp chế

a) Chủ trì và phối với các đơn vị xây dựng và soạn thảo các quy chế, nội quy, quy định, quy trình liên quan đến công tác pháp chế và quản lý của Nhà trường trình Hiệu trưởng quyết định ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị; của viên chức, người lao động và người học;

c) Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

d) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho viên chức, người lao động và người học;

e) Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi đơn vị;

g) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường và của đơn vị;

h) Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị;

i) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và Hiệu trưởng theo quy định.

2.6. Công tác quân sự địa phương

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đối với công dân theo quy định và huấn luyện trung đội tự vệ cơ quan hàng năm cho viên chức trong độ tuổi;

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng hoàn thiện và gửi các báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ huy quân sự Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ.

2.7. Công tác truyền thông

 a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức đối với website của Trường; chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường; phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường với xã hội;

b) Trực tiếp quản lý nội dung thông tin trên website và trang fanpage, diễn đàn trên facebook của Trường; tư vấn và kiểm soát nội dung website riêng của các đơn vị trong Trường (nếu có) đảm bảo tính thống nhất về thông tin và phát huy hình ảnh thương hiệu của Trường;

c) Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video của Trường; ghi lịch sử Trường; xây dựng, hoàn thiện, quản lý, bảo dưỡng phòng truyền thống của Trường;

d) Quản lý nội dung các bài viết và tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của Trường;

đ) Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức xuất bản tạp chí, tập san, kỷ yếu ảnh và các ấn phẩm của Trường theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường; hỗ trợ các hoạt động truyền thông cho sự kiện của các đơn vị;

f) Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và công tác sinh viên tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến;

g) Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường trên các phương tiện thông tin của Nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền hình…);

h) Là đầu mối làm việc và tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ làm việc với Trường và liên hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông để mời đến đưa tin hoạt động của Trường khi có nhu cầu;

i) Chuẩn bị các nội dung và tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác truyền thông và tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí khi được yêu cầu;

j) Phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo về hoạt động của Trường để cung cấp thông tin cho báo chí (nếu có);

2.8. Công tác khác

a) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao

b) Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tế, Hiệu trưởng giao sẽ thêm một số nhiệm vụ cụ thể để đáp ứng hoạt động chung của Nhà trường./.
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
4 Nguyễn Thành Chung Phó trưởng phòng - Phụ trách Giảng viên viên chức
5 Nguyễn Minh Tư Phó trưởng phòng Chuyên viên viên chức
6 Nguyễn Văn Hưng Phó trưởng phòng  Chuyên viên viên chức
7 Trần T. Thanh Huyền   Chuyên viên viên chức
8 Lê Quỳnh Hòa   Chuyên viên viên chức
9 Lưu Thị Hải Yến    Chuyên viên viên chức
10 Lê Khắc Thành   Chuyên viên viên chức
11 Trương Công Đức   Giảng viên viên chức
12 Nguyễn Thúy Ngân   Chuyên viên HĐLĐ
13 Nguyễn Mai Anh   Chuyên viên HĐLĐ
  Ghi chú: vị trí Trưởng phòng : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01