Tin tức sự kiện

Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch hưởng ứng vận động quyên góp ủng hộ “máy tính cho em”

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Cuộc vận động quyên góp ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, Ban Giám hiệu vừa phối hợp với Công đoàn trường ban hành Kế hoạch số 323/KH-ĐHSPTDTTHN ngày 21/9/2021 về việc tổ chức hưởng ứng vận động quyên góp ủng hộ “Máy tính cho em”

Theo đó, chương trình vân động quyên góp sẽ thực hiện từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021 với mục tiêu: Kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ viên chức, sĩ quan, người lao động Nhà trường tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu một ngày lương tháng 9/2021, để thể hiện trách nhiệm với ngành để tích cực tham gia ủng hộ “Máy tính cho em”;  thể hiện truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái” và “Tất cả vì học sinh thân yêu”, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch.

Cũng theo nội dung của Kế hoạch, để đảm bảo việc tổ chức có hiệu quả, BGH và Công đoàn trường đã thống nhất phân công cho các đơn vị/bộ phận đầu mối triển khai như:

- Phòng TCCB&TT: Tuyên tuyền, vận động, kêu gọi toàn thể viên chức, sĩ quan, người lao động thể hiện trách nhiệm với Ngành để tích cực tham gia ủng hộ “Máy tính cho em”.

- Các trưởng đơn vị: Phổ biến, quán triệt tới toàn thể viên chức, sĩ quan, người lao động của đơn vị mình nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái” và “Tất cả vì học sinh thân yêu”, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch bằng việc tích cực tham gia ủng hộ “Máy tính cho em”.

- Công đoàn trường: Triển khai cho các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể CBNGNLĐ tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu một ngày lương; Triển khai Công đoàn Bộ phận Trung tâm GDQP &AN thu tiền ủng hộ của sỹ quan nộp về phòng KHTC nhà trường; Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính lập danh sách CBNGNLĐ ủng hộ 01 ngày lương và chuyển toàn bộ số tiền về Công đoàn Giáo dục Việt Nam; phối hợp Ban chủ nhiệm sinh viên lập danh sách sinh viên hộ nghèo, cận nghèo gửi danh sách lên CĐGD Việt Nam để nhận hỗ trợ.

- Ban chủ nhiệm sinh viên: Phối hợp với Đoàn thanh niên rà soát danh sách các sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gửi danh sách cho Công đoàn trường để tổng hợp.

- Phòng KHTC: Căn cứ số tiền quyên góp (1 ngày lương tháng 9/2021) chuyển tiền vào số tài khoản của: Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Số TK: 111 000 052 001, tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.