Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/02 đến 23/02/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 4 (17/02):

 

8h00:

Khối hành chính làm việc bình thường

 

 

8h30:

 Họp giao ban khối hành chính

TP:

 CTHĐT, BGH, CTCĐ, BT ĐTN lãnh đạo các phòng, khoa SĐH, TTGDQP&AN

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

(P. QLĐT&CTSV, Khoa SĐH báo cáo việc triển khai KH học tập trực tuyến và việc hoàn thành báo cáo số liệu với Bộ GD&ĐT; TTGDQP & AN báo cáo việc triển khai KH học tập của khóa 268)

 

 

9h10:

Ô. Quyết, Ô Tuấn (PHT) công tác tại Bộ GD&ĐT

 

(P HCTH bố trí xe ô tô)

 

 

14h00:

 Các đơn vị khối hành chính sinh hoạt 

(lãnh đạo HĐT, BGH chúc tết các đơn vị)

TP:

 Toàn thể CB của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc của đơn vị

 

 

15h00:

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19

TP:

Theo QĐ

Đ Đ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 5 (18/02):

 

8h30:

Lãnh đạo Phòng TCCB&TT báo cáo CTHĐT, BGH đề án vị trí việc làm 

TP:

CTHĐT, BGH,  Lãnh đạo Phòng TCCB&TT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

 Họp Ban tết Tân Sửu

TP:

 Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Thứ 6 (19/02):

 

9h00:

Họp TTGDQP&AN (lãnh đạo HĐT, BGH chúc tết trung tâm)

TP:

Toàn thể CB, SQ, VC, NLĐ 

Đ Đ:

Phòng họp trung tâm

 

 

14h30:

BGH làm việc với phòng KHTC

TP:

 Toàn thể CB, VC phòng KHTC

ĐĐ:

Phòng họp A 

 

 

Thứ 7 (20/02):

 

 

 

CN (21/02):

 

 

 

Thứ 2 (22/02):

 

9h00:

 Họp giao ban khối đào tạo

TP:

 CTHĐT, BGH, lãnh đạo các phòng QLĐT&CTSV, ĐBCL&TTr, QLKH, HTQT&TV, lãnh đạo các khoa, TT NN-TH, TT BD&TCSK.

Đ Đ:

Phòng họp A 

 

 

14h00:

Họp đảng ủy

Đ Đ:

VP ĐU

 

 

14h00:

 Các khoa sinh hoạt 

(lãnh đạo HĐT, BGH chúc tết các khoa)

TP:

 Toàn thể CB của đơn vị

ĐĐ:

Phòng làm việc của đơn vị

 

 

Thứ 3 (23/02):

 

 

Sinh viên các khóa học học trực tuyến theo kế hoạch học tập của nhà trường

 

 

Nhắc việc:

 

 

  1. 1.         Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 bám sát diễn biến dịch bệnh tham mưu cho BGH thông tin và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bố trí cán bộ trực và kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường.

 

  1. 2.         Phòng  QLĐT&CTSV, khoa SĐH phối hợp các khoa triển khai tốt việc dạy và học trực tuyến bắt đầu từ ngày 23/2/2021

 

  1. 3.         Phòng QLKH, HTQT&TV, phòng QLĐT&CTSV,  ĐBCL&TTr  phối hợp với lãnh đạo các khoa thống nhất sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến và các quy định về quản lý hồ sơ giảng dạy để triển khai cho giảng viên và sinh viên thực hiện.