Kiểm định CL&Văn bằng
27/03/2019
“Sổ tay đảm bảo chất lượng”.
21/07/2021
KẾ HOẠCH Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giai đoạn 2021-2023
21/07/2021
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội