Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Bitmap
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
      Tính đến ngày 30/7/2022
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh nghề nghiệp Viên chức/ HĐLĐ
1 Trần Văn Cường  Trưởng khoa Giảng viên chính Viên chức
7 Đoàn Khắc Hà Trưởng bộ môn Giảng viên Viên chức
2 Tạ Việt Thanh   Giảng viên Viên chức
3 Phùng Thị Tâm Tình   Trợ giảng Viên chức
4 Mai Thiện Chí   Trợ giảng Viên chức
5 Nguyễn Tất Quân   Trợ giảng Viên chức
6 Dương Đăng Kiển   Trợ giảng Viên chức
Ghi chú: vị trí phó trưởng khoa : số lượng theo thực tế là 0, số lượng theo vị trí việc làm 01